Hvordan kan kommunene forebygge ensomhet hos eldre?

Hva hjelper mot ensomhet og hvordan kan en kommune jobbe for å motvirke ensomhet blant eldre?

To nye forskninsomtaler fra Høgskulen på Vestlandet og Folkehelseinstituttet handler om nettopp dette.

Les begge oppsummeringene her:

Den ene viser at det særlig er tre forhold kommuner bør tenke på når det skal forebygge ensomhet hos eldre:

  • Tilpasning til lokale forhold. De mest virkningsfulle tiltakene var de som ikke ble kopiert fra nasjonale retningslinjer og anbefalinger, men i stedet tilpasset lokale kontekster og tradisjoner.
  • Brukermedvirkning. Når eldre selv var involvert i utforming og gjennomføring av tiltak og aktiviteter ser det ut til at tiltakene har lengre varighet og større betydning, i motsetning til tiltak og aktiviteter som ble organisert av andre.
  • Mulighetsskapende og engasjerende. Dette er tiltak som involverer bruk av kreativitet og det å arbeide mot felles mål og utfordringer. Dette bidrar i større grad til dannelse av nye sosiale nettverk.

Den andre forskningsomtalen så på hvilke tiltak som kunne ha effekt på ensomhet. Det ser ut til at ny teknologi, sosial støtte og sosiale programmer kan bidra til å redusere ensomhet blant eldre, men konklusjonene er usikre. Flere av studiene er gjennomført i land med til dels andre kulturelle og velferdsstatlige kjennetegn enn i Norge, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

I denne forskningsomtalen var det inkluderte 15 kvantitative og fem kvalitative studier. Det var alt fra 30 til 878 deltakere med i studiene og gjennomsnittsalderen varierte fra 65 til 82 år, med spenn fra 55 til 102 år.

Forskningsomtalene er laget på forespørsel fra byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, og er en del av samarbeidet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest.

Byrådsavdeling skal utrede og utvikle tiltak for å forebygge ensomhet og psykiske plager blant eldre. Som grunnlag i dette arbeidet ønsket de oppsummert forskning om tiltak som kan være effektive for å forebygge ensomhet blant eldre.