Koronasituasjonen ved campus Bergen

Bergen kommune skjerpar smittevernstiltaka frå måndag 22. november. – Inntil vidare går aktiviteten vår i Bergen som normalt, men vi tek høgd for at ting kan endre seg framover, seier rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet.

Dei nye tiltaka frå Bergen kommune påbyr munnbind i situasjonar der ein ikkje kan halde avstand. Det gjeld for kollektivtrafikk, stasjonsområde, taxi, kjøpesenter og butikkar.

– Ingen av desse tiltaka er direkte retta mot aktiviteten ved Høgskulen på Vestlandet, men vi er klare for å snu oss rundt viss det vert aktuelt, seier Yttri.

Han fortel at HVL forsterkar smittevernet og aukar merksemda. Det er mellom anna satt ut fleire stasjonar med handsprit.

– Vi er òg inne i eksamensperioden og har gjort grep der. Mange eksamenar er digitale, og skuleeksamenane er i lokale der ein kan halde avstand.

– Vi har òg lagt til rette for at studentar kan bruke eigenmelding ved sjukdom knytt til eksamen.

I den nye forskrifta til Bergen kommune ligg det og ei sterk oppmoding om å nytte munnbind innandørs på offentleg stad. Ein vert òg oppmoda til å avgrense talet på nærkontaktar, halde meir avstand til personar utanfor sin eigen husstand, droppe handhelsing og unngå å klemme andre enn sine nærmaste. Dei generelle smittevernråda som å halde seg heime når ein er sjuk og ha god hoste- og handhygiene er òg viktige å følgje.

Aktiviteten går som normalt

At aktiviteten ved campus i Bergen går som normalt, betyr at:

  • Undervisinga går som planlagt
  • Praksis går som planlagt
  • Ferdigheitstrening går som planlagt
  • Eksamen går som planlagt
  • Samlingar og arrangement går som planlagt
  • Tilråding om heimekontor er ikkje aktuelt no

Den lokale forskrifta i Bergen trer i kraft komande måndag 22. november og varer i fire veker fram til og med 20. desember.

Beredskapsgruppa ved HVL vil ha jamleg dialog med Bergen kommune, helseføretak og Kunnskapsdepartementet frametter.

– Vi tar som sagt høgde for at ting kan endre seg framover og at vi eventuelt må stramme inn, seier rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet.