Mange pasientoverføringer av syke eldre kan unngås

Innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter. Nå skal forskere fra Norge og Canada samarbeide om å se på hvilke pasientoverføringer som kan unngås, og hvordan de som bør gjennomføres kan forbedres.

VG fortalte nylig om en kvinne i 80- årene, som forsvant og omkom da hun skulle overføres fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg helsehus.

Hvert år er det tusenvis av slike pasientoverføringer av eldre. Nær 60 prosent av norske sykehjemspasienter legges inn i sykehus årlig, og over 20 prosent re-innlegges innen 30 dager. Svært mange opplever alvorlige fysiske og/eller psykiske plager knyttet til dette.

- Vi vet at innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter, sier Frode F. Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning Vest.

Bedre pasientoverføringer vil ha stor betydning

Nå leder Jacobsen et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, From Knowledge to Action (K2A), som skal undersøke hvilke pasientoverføringer som kan unngås. Der det er unngåelig, skal de se på hvordan overføringene kan bli best mulig for pasienten. Prosjektets mål er å forbedre praksis knyttet til pasientoverføringer.

Malcom B. Doupe fra University of Manitoba i Canada, leder prosjektet sammen med Jacobsen. De har forsket sammen i mange år. I 2017 ble Doupe forsker II ved Senter for omsorgsforskning Vest. Han forsker på helsetjenester til eldre, og måter å forbedre tjenestene og samarbeid mellom de ulike nivåene på. 

- Universitetssektoren må komme i posisjon til å hjelpe helsesektoren. Vi må utvikle prosjekter og finne løsninger som har stor betydning for helsetjenesten, i samarbeid med dem. Dersom vi klarer å forbedre pasientoverføringer av eldre vil det ha stor betydning, både for helsetjenesten og for den enkelte pasient, sier Doupe.

Bilde: Frode F. Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning Vest og Malcom B. Doupe fra University of Manitoba i Canada, leder forskningsprosjektet K2A. De skal undersøke hvilke pasientoverføringer av sykehjemspasienter som kan unngås, og hvordan de som bør gjennomføres kan forbedres. 

Nært samarbeid med helsetjenesten

I høst var han i Norge i tre måneder, blant annet for å følge opp K2A- prosjektet. Prosjektet foregår i nært samarbeid med helsetjenesten. Under oppholdet besøkte prosjektgruppen flere sykehjem, kommunale tjenester og legevakt, for å lære mer om hvordan pasientoverføringene foregår, og hvor skoen trykker.

For å komme nærmere frem til hvordan pasientoverføringer kan bedres, er det særlig tre hovedoppgaver forskerne skal jobbe med i prosjektet:

  1. Undersøke erfaringer og synspunkter knyttet til unødige og nødvendige innleggelser i sykehus fra ulike involverte og berørte parter.
  2. Følge pasientforløp ved hjelp av registerdata.
  3. Utvikling og pilotering av en modell for bedre pasientoverføringer.

- Vi har som mål å finne ut hva som kan forbedres og å vise hvordan modeller for bedret pasientforløp kan implementeres. Vi vet at implementering er vanskelig, men når prosjektet utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med dem det gjelder, har vi tro på at funnene i prosjektet også skal føre til faktiske endringer, sier Doupe.