Nærmere universitet - ny doktorgrad godkjent på helse

HVL har fått godkjent ph.d-studiet «Helse, funksjon og deltagelse». I tillegg er det gitt tilsegn om akkreditering av det fjerde ph.d-studiet «Responsible Innovation and Regional Development». – Vi har nådd en ny milepæl i HVL, og er flere skritt nærmere å bli et universitet, sier rektor Berit Rokne.

Onsdag behandlet NOKUT begge de to doktorgradene HVL har søkt om. Mens ph.d-studiet «Helse, funksjon og deltagelse» ble godkjent, valgte NOKUT å gi tilsegn for det fjerde ph.d-studiet «Responsible Innovation and Regional Development».

– NOKUT skriver at selve akkrediteringen for det fjerde ph.d-studiet vil bli gitt når all forskningskompetanse er kommet på plass. Fristen for å få denne kompetansen på plass er satt til 6. februar 2020.

– Det skal vi klare i god tid før fristen, sier Rokne.

Grunnlaget for universitetssøknad på plass

Rektor er glad for de gode tilbakemeldingene NOKUT har gitt på arbeidet.

– Vi får mye gode tilbakemeldinger om at dette er gode og ambisiøse doktorgradsprogram.

– Nå er grunnlaget langt på vei lagt for å etablere det nye universitetet på Vestlandet, som blir et profesjonsrettet og arbeidslivsrettet universitet.

Rokne forteller at arbeidet med selve universitetssøknaden er i god prosess. Søknaden må godkjennes av NOKUT før høgskulen formelt kan kalle seg et universitet. Målet er å bli et universitet innen 2023.

– Det er mange ansatte som skal takkes i dag for at vi har nådd denne viktige milepælen. Her har det vært lagt ned mye godt arbeid over flere år.

Fakta om ph.d-studiet Helse, funksjon og deltagelse

Dette programmet vektlegger sammenhengen mellom helse, funksjon og deltagelse. Helse blir omtalt som selve kjernebegrepet i programmet, samtidig som både funksjons- og deltagelsesbegrepet er helt sentrale begrep for studieprogrammet.

Programmet skiller seg fra en generell helsefaglig ph.d. ved å være tematisk avgrenset til å ta for seg sammenhengen mellom helse, funksjon og deltagelse, men åpnet ved at temaet kan studeres fra svært mange disiplinære tilnærminger.

Programmet legger til rette for at nesten alle høgskolens helse- og sosialfagutdanninger, i tillegg til studenter med en idrettsfaglig bakgrunn, nå kan gå videre og ta en doktorgrad. Programmet får gode tilbakemeldinger fra NOKUT på den faglige profilen som kobler fagmiljøer på tvers.

Fakta om ph.d-studiet Responsible Innovation and Regional Development

I sentrum av dette programmet står innovasjonsstudium med vekt på ansvarlig innovasjon for en bærekraftig regional utvikling.

Programmet vil ha tre retninger: industriell innovasjon, grønn innovasjon og innovasjon innen offentlig sektor. Identifisering og vurdering av drivkrefter og hindringer for ansvarlig innovasjon og regional utvikling skal bidra til sosial og økonomisk utvikling i regionen.

Doktorgradsprogrammet går på tvers av tre fakulteter innen ingeniør, helse og økonomi og får gode tilbakemeldinger på at studentene allerede på bachelornivå blir introdusert for entreprenørskap. Programmet blir også berømmet for at studenter på master og ph.d.-nivå blir koblet med bedrifter og næringsliv.