Open Access-policy ved HVL

HVLs Open Access-policy er vedtatt av rektor 23.01.2020 (arkref 19/04379-8), med endringer vedtatt 30.11.2023 (arkref 23/03064-1). Den siste revisjonen innebærer en rettighetspolitikk som lar HVL legge ut akseptert manusversjon av tidsskriftartikler publisert uten Open Access umiddelbart med Creative Commons CC BY-lisens. Rettighetspolitikken gjelder manus sendt inn til vurdering fra og med 1. januar 2024.

HVL har som ambisjon at forskningsresultater fra HVL skal publiseres med god synlighet – slik at publikasjonene leses, diskuteres, brukes og bygges videre på av flest mulig.

 1. Forskerne har akademisk frihet og avgjør selv hvilken kanal de vil publisere i.
 2. Biblioteket og fakultetene har hver sine ansvarsområder:
  • Biblioteket gis ansvar for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet overfor fagmiljøene og for å rettighetsklarere publikasjoner for tilgjengeliggjøring i det institusjonelle arkivet HVL Open. Til rettighetsklareringen hører det å sjekke utgiverens retningslinjer for egenarkivering, herunder hvilken versjon som eventuelt kan arkiveres i HVL Open (se også punkt 3.3). Biblioteket administrer også HVLs Open Access-fond (OA-fond).
  • Fakultetene har et ansvar for at deres ansatte er kjent med og publiserer iht. policyen.
 3. Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der HVL er kreditert, skal arkiveres i HVL Open.
  • Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i rene Open Access tidsskrifter.
  • Når forsker vurderer to eller flere tidsskrifter som faglig likeverdige og et av dem et rent Open Access-tidsskrift, skal Open Access-tidsskriftet velges.
  • Dersom forsker vurderer to eller flere abonnementsbaserte tidsskrifter som faglig likeverdige, skal det tidsskriftet som har best politikk mht. egenarkivering (dvs. som tillater egenarkivering umiddelbart etter at tidsskriftet har publisert den endelige versjonen, eller med kortest mulig sperrefrist/embargo), velges.
  • Når en forfatter (ansatte og studenter) ved HVL publiserer en artikkel skal det lastes opp en versjon av denne artikkelen til institusjonelt arkiv, for tiden kalt HVL Open. Dette bør gjøres ved publiseringstidspunktet.
   • Hvis forfatter tilknyttet HVL publiserer en artikkel som ikke er Open Access i et abonnementsbasert tidsskrift, skal det lastes opp en versjon av denne artikkelen i institusjonelt arkiv.

    Det deponerte manusskriftet vil gjøres tilgjengelig etter lisensiering. Artikler som er publisert open access gjennom en Creative commons lisens vil tilgjengeliggjøres etter den lisensen som den er publisert under. For artikler som ikke er open access vil «author accepted manuscript» tilgjengeliggjøres som regel med en Creative commons lisens - CC BY lisens. Forfatter(e) har mulighet til å reservere seg, dersom de har behov for dette.

    Rektor er ansvarlig for å tolke politikken, og å løse eventuelle tvister knyttet til fortolkning og anvendelse av politikken.

    HVL gjør utgivere av vitenskapelig litteratur oppmerksomme på at institusjonens ansatte og studenter med dette gir HVL tillatelse til å tilgjengeliggjøre deres vitenskapelige arbeider på nett under en Creative Commons-lisens, forutsatt at den individuelle retten til å be om unntak ikke er benyttet.
   • Dersom en fagfellevurdert manusversjon eller en publikasjon med en annen open access lisens er tilgjengelig via andre kilder, så kan HVLs OA-medarbeidere deponere manusversjonen eller publikasjonen til arkivering i HVLs institusjonelle arkiv.
  • Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der HVL er kreditert, skal deponeres i HVL Open senest ved publiseringstidspunktet.
 4. Ph.d.-kandidater som skriver artikkelbaserte avhandlinger, skal gjøre disse åpent tilgjengelig i det institusjonelle vitenarkivet HVL Open senest to år etter disputas.
 5. Ansatte, doktorgradskandidater som skriver monografier, og studenter oppfordres til i størst mulig grad å gjøre sine vitenskapelige bøker/bokkapitler, monografier og studentoppgaver – bacheloroppgaver med A og B samt masteroppgaver – åpent tilgjengelige (i HVL Open).