Nytt bygg på campus Kronstad

Vi jobbar for å skape ein best mogleg campus for tilsette, studentar og gjestar. Visjonen er at nybygget skal bli Vestlandets mest moderne undervisningsbygg.

Bygget skal stå ferdig i 2020, og inneber at studiestad Møllendalsveien blir avvikla. Alle studentar i Møllendalsveien skal derfor opp til Kronstad hausten 2020.

Bli med inn!

 

Bli med på virtuell vandring i studentarealet i K2:

 

Nybygget skal komplementere det eksisterande høgskoleanlegget på Kronstad, både når det gjeld form, funksjon, material og fasadeuttrykk. Bygget skal også ha funksjonelle undervisningslokale og gi meir effektiv administrasjon, bibliotek og drift. 

Miljøbygg

Prosjektet utførast med høge miljøambisjonar. K2 vil vere eit nullutsleppsbygg, noko som set høge krav til bygningsmessige og tekniske løysingar. Kombinasjonen av lågt varmetap, tilsvarande krav til passivhus, solcellepanel på taket og energieffektive tekniske anlegg skal bidra til dette.

Totalt skal bygget ha redusert klimagassutslepp med 30 prosent samanlikna med tilsvarande bygg.

Fasilitetar

I bygget er det lagt til rette for Studenttorg og eit areal for etter- og vidareutdanningsverksemda. Det blir språklaboratorium for døvetolkutdanninga og areal for Bergen Uavhengige Sosialrådgivning. 

Det vil i kvar etasje kome minikjøkken for studentane. 

Studentrådgivinga

Studentrådgivinga skal få seks rettleiingsrom, eit stillerom og ein uformell møteplass.

Simulatorrom

Det vil i første etasje kome to simulatorrom med to observasjonsrom, som har einvegsglas i mellom seg. Desse romma er aktuelle for å observere ulike former for ferdigheitstrening. Romma vil ha avansert opptaksutstyr og kan nyttast til spel, dilemmatrening, kriseleiing eller som virtuelt handlingsrom.

Læringslaboratorium

Læringslaboratoriet kan nyttast for å teste pedagogiske program og læremiddel på barn, elevar, pasientar og studentar. I tillegg kan arealet brukast til prosjekt, innovasjon og eksperiment.

Språklaboratorium

Språklaboratoriet er utvikla spesielt for undervisning og trening i tolkemetodikk, språk, omsetjing og kommunikasjon. Det vil her kome eit stort undervisningsrom for ca. 30 personar.

BUS

BUS vil ha eigen inngangsdør og venterom. På arealet kjem to samtalerom, eit stort arbeidsbord for 5-6 personar, og landskap med tre kontorarbeidsplassar. Det kjem også ein atskilt del for telefonsamtalar. På arealet vil det dessutan bli minikjøkken med oppvaskmaskin.


Fakta om bygget:

  • Bygget er på 14 300 kvm BRA med plass til 3000 studentar og 300 tilsette
  • 4 fleksible auditorium – plass til 500 personar til saman
  • 13 seminarrom – plass til 40 personar i to seminarrom, 80 personar i to andre seminarrom, og 60 personar i dei ni andre
  • 52 grupperom – plass til mellom seks og 15 personar
  • 7 lesesaler – plass til 60 personar i kvar sal
  • Kvilerom
  • 1 rom for tru og tanke
  • Midt i bygget ligger atriummet som går over seks plan og med glastak
  • I første etasje finn du den grøne lunga i atriet: Tre trær på 4,5 meter, 30 busker og eit lag med mose. Rundt går det ein benk for sitteplassar