Arbeids- og kompetanseområde

 

Dosent i pedagogikk. Arbeider inneverande studieår med fagleg oppfølging  av Utdanningsdirektoratprosjektet Inkluderande barnehage- og skuiemiljø i Hallingsdal og har undervisning på nasjonal styraropplæring. Er medlem i forskargruppa som evaluerer iverksetjinga av ny rammeplan i barnehagen (https://www.udir.no/tall-og-forskning/evaluering-av-rammeplanen-for-barnehagen/). Deltek også som forskar i ei arbeidsgruppe ved BARNkunne - Senter for barnehageforskning og i forskargruppa PETER.

 Frå 2014- 2018 leia eg det faglege sekretariatet for den KD oppnemnde Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning. Tidlegare var eg leiar av Norgesnettrådet sin komité for evaluering av det nasjonale programmet for førskulelærarutdanning. 2001. Eg har også vore norsk ekspertmedlem ved Danmark Evalueringsinstitutt (EVA) i samband med evaluering av den danske pædagogutdanninga (2001-2003), evaluering av implementering av læreplanar i danske daginstitusjonar (2005-2007) og vurdering av kunnskapsgrunnlag og fagleg nivå på den danske pædagoguddannelse (Våren 2020).

 

 

 

Underviser i

 • Pedagogiske tema i barnehagelærarutdanning

Forskar på

 • Barnehagen i historisk lys
 • Barnehagelærarutdanning
 • Menn i pedagogisk arbeid med barn
 • Barnehagepolitikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst

  Askland, Leif, Sataøen, Svein Ole (2019)
 • Val av studielitteratur i barnehagelærarutdanninga

  Sataøen, Svein Ole, Fossøy, Ingrid Karin (2019)
 • Barnehage og profesjon som politisk felt

  Sataøen, Svein Ole, Foss, Vigdis (2017)
 • Den nye barnehagelærerutdanninga - bakgrunn, iverksetjing og reformutfordringar

  Sataøen, Svein Ole, Trippestad, Tom Are (2015)