Dosent

Svein Ole Sataøen

Arbeids- og kompetanseområde

Dosent i pedagogikk. Tilsett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå 1980 til 2009, etter det ved Høgskolen i Bergen og frå januar 2017 ved Høgskulen på Vestlandet, studiestad Bergen.

Fram til 1. januar 2018 leiar av det faglege sekretariatet for den KD oppnemnde Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning - http://blu.hib.no/

Erfaring frå undervisning og rettleiing på ulike nivå i tidlegare førskulelærarutdanning, no barnehagelærarutdanning.

-Medlem av Barne- og familiedepartementet si arbeidsgruppe for Menn i barnehage. 1995 – 2000.

-Medlem i fleire departementsutval for å lage rammeplanar og studieplanar til førskulelærar-/ barnehagelærarutdanninga 1994, 2001.

-Leiar av Norgesnettrådet sin komité for evaluering av det nasjonale programmet for førskulelærarutdanning. 2001

-Norsk ekspertmedlem av Danmark Evalueringsinstitutt si evaluerings-/ prosjektgruppe for evaluering av den danske pædagogutdanninga frå hausten 2001.

-Norsk ekspertmedlem i dansk evalueringsgruppe som evaluerer implementering av læreplanar i danske daginstitusjonar (2005-2007)

-Norsk ekspertmedlem i Danmark Evalueringsinstitutt si ekspertgruppe i samband med akkreditering av dansk pædagoguddannelse

Prisen for godt FOU arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2004.

Underviser i

 • Pedagogiske tema i barnehagelærarutdanning

Forskar på

 • Barnehagen i historisk lys
 • Barnehagelærarutdanning
 • Menn i pedagogisk arbeid med barn
 • Barnehagepolitikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Barnehage og profesjon som politisk felt

  Sataøen, Svein Ole, Foss, Vigdis (2017)
 • Barnehagelærarutdanninga. Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter

  Sataøen, Svein Ole (2016)
 • Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?

  Sataøen, Svein Ole (2015)
 • Den nye barnehagelærerutdanninga - bakgrunn, iverksetjing og reformutfordringar

  Sataøen, Svein Ole, Trippestad, Tom Are (2015)
 • Frå førskulelærar til barnehagelærar. Den nye barnehagelærarutdanninga. Mulegheiter og utfordringar

  Sataøen, Svein Ole (2014)