Professor

Mai Camilla Munkejord

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som professor i innovasjon og regional utvikling og er Fagansvarlig (Head of programme) for den nye tverrfakultære ph.d-utdanningen i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling, RESINNREG.

Jeg har også en bistilling som forsker I ved NORCE - Norwegian Research Centre, campus Bergen.

Jeg leder følgende prosjekt:

Gründersporet - en ny introduksjonsordning for flyktninger som ønsker å starte egen virksomhet. Finansiert av RFF Vest. Prosjekteier: Meland kommune. Fou-partner: HVL. (2019-2022)

SamiCare - et prosjekt om aldring, omsorg og fortellinger om det gode liv, finansiert av Samisk forskningsprogram, Forskningsrådet (prosjekteier NORCE) (2019-2022)

Stikkord kompetanseområder: 

 • live-in carers / migrant care workers
 • mangfoldsledelse og arbeidsforhold ved norske sykehjem i lys av den stadig økende andel innvandrere blant personalet
 • arbeidsinkludering og innovasjon i NAV,  særlig erfaringer med innføring av jobbspesialister/ supported employment som metode, jobbfastholdelse
 • utvikling av ny Introduksjonsordning for flyktninger, praksisbasert norskopplæring
 • pårørendes erfaringer når ektefellen blir syk og pleietrengende
 • aldring og hjemmebasert omsorg i et urfolksperspektiv,

Øvrige nøkkelord: innvandrerentreprenørskap, ruralt entreprenørskap, lokalsamfunnsforskning, rurale studier, kjønn, maskulinitet, migrasjon, stedstilhørighet - samt forskningstøttet innovasjon i kommunal sektor.

Tidligere:

En rekke eksternfinansierte studier, bl.a.:

ALIN - Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV, et strategisk samarbeidsprosjekt mellom NAV og UiT, samfinansiert av AV-dir, UiT og midler fra NAV Fou. (2017-2020)

NyIntro: et kvalifiseringsprosjekt hvor vi samarbeider med Meland Kommune om å utvikle to nye introduksjonsordninger for flyktninger (finansiert av RFF Vest) (prosjekteier NORCE) (2018-2019). Rolle prosjektleder.

Multicare, et prosjekt om flerkulturelle stabsfellesskap og mangfoldsledelse ved norske sykehjem. Prosjekteier: Senter for omsorgsforskning, HVL. Finansiert av HelseVel. Rolle arbeidspakkeleder.

Ageing at home, 2016-2019 (finansiert av RFF Nord). Om aldring og utvikling av bedre hjemmebaserte tjenester for eldre i utkantstrøk. Publikasjoner om fraværet av sosial omsorg i kommunale hjemmetjenester, og bidrag om viktigheten av å se boligpolitikk og omsorgspolitikk i sammenheng. Rolle: prosjektleder

Mobile Lifestyles, 2012-2018 (finansiert av FriPro). Publikasjoner om migranters erfaringer som arbeidstakere i omsorgsyrker i Norge. Rolle: forsker.

postdok-studie om  innvandrere (2011-2014)  som har startet egen virksomhet i Finnmark (immigrant rural entrepreneurship). Prosjektet resulterte i en rekke publiseringer om innvandrerentreprenørers lokale og transnasjonale praksiser og relasjoner, betydninger av romlig tilknytning, og det som på engelsk gjerne kalles "modes of entry to entrepreneurship". Jeg har også skrevet om tema som rural maskulinitet og work-life balance basert på data fra denne studien. Finansiert av RFF Nord.

I doktorgraden min ved Institutt Planlegging og Lokalsamfunnsforskning (avsluttet i 2009) arbeidet jeg med innflyttere i Finnmark og deres fortellinger om å flytte til og bli boende i Nord. Her gjorde jeg kjønnede analyser av hverdagsliv, lokalsamfunn, arbeidslivstilknytning, flerstedstilknytning, mobile praksiser og bolyst.

Har også gjennomført flere mindre studier, f.eks. om Det gode liv i Tana, og om kommuners tilflyttings- og inkluderingsarbeid, osv.

 

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (utvalgte):

Jeg har publisert rundt 20 vitenskapelige artikler og bokkapitler de siste fem årene. Her er noen av dem:

2020, Munkejord, MC, Stefansdottir, OA & Sveinbjarnardottir, EK: Who cares for the carer? The suffering, struggles and unmet needs of older women caring for husbands with cognitive decline, in International Practice Development Journal, https://doi.org/10.19043/ipdj.10Suppl.005

2019, Eggebø, H., Munkejord, M. C. & Schönfelder, W. Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing. https://doi.org/10.1007/s12062-019-09253-7

2019 Munkejord, MC Challenging the ethnic pyramid: Golden rules and organisational measures towards a more inclusive work environment. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.12838

2019 Munkejord, MC & Tingvold, L: You have to have an eye for elderly care: Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway. In Social Science and Medicine, Vol 232, 230-237, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.023

2018, Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. (Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender. (fulltekst) Journal of Gender Studies 2018; Volum 27 (4). ISSN 0958-9236.s 481 - 491.s doi: 10.1080/09589236.2016.1239572.

2018, Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning; Volum 4 (3). ISSN 2387-5976.s 298 - 306.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-12.

2018, Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 16 - 26.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.

2018, Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization. (fulltekst) Women's Studies: International Forum; Volum 67. ISSN 0277-5395.s 30 - 37.s doi: 10.1016/j.wsif.2018.01.001.

2017, Munkejord, Mai Camilla. Immigrant entrepreneurship contextualised: Becoming a female migrant entrepreneur in rural Norway. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy; Volum 11 (2). ISSN 1750-6204.s 258 - 276.s doi: 10.1108/JEC-05-2015-0029.

Forskar på

 • aldring og omsorg i et urfolksperspektiv
 • hjemmetjenester for seniorer i utkantstrøk
 • introduksjonsordningen for flyktninger
 • entreprenørskapsopplæring
 • arbeidsinkludering / supported employment
 • innvandrerentreprenørskap