Førstelektor

Lars August Hafting Kvestad

Arbeids- og kompetanseområde

Eg undervisar primært i emne som tek føre seg rettslege og matrikulære spørsmål knytt til eigedom, både historisk og i notid.

Har tidlegare jobba med ulike rettslege spørsmål frå eit rettshistoriske perspektiv, tingsrett, komparativ rett og statsrettslege emne.

Forskar mest på tingsrettslege spørsmål frå eit retthistorisk perspektiv.

Eg koordinerer Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie.  

Underviser i
 • LEI100 - Innføring i eiendomsfagene
 • ING106 - Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
 • LEI300 - Eiendom, matrikkel og jordskifte
 • MOA250 - Eiendom og arealadministrasjon
 • MOA256 - VItenskapsteori og metoder
 • BRV330 - Rettskultur og komparativ rett ved UiS
 • JUS232 - Rettshistorie og komparativ rett ved UiB
Forskar på
 • Komparativ rett
 • Matrikkelhistorie
 • Tingsrettslege spørsmål
 • Rettshistoriske spørsmål
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Eigedomsdokumentasjon - ei kjelda til gleda og frustrasjon

  (2024)
 • Kvifor eigedomsrettshistorie framleis har livets rett i norsk høgare utdanning

  (2024)
 • Historisk eigedomskartlegging

  (2023)
 • Om det å bruke gamal dokumentasjon til å avklare dagens matrikulære forhold

  (2023)
 • Rettshistorie, eigedomshistorie, GIS og noko attåt

  (2023)
 • Some traits of the Norwegian cadastre discussed from a legal cultural and historical point of view

  (2023)
 • Utskifting før og etter 1821-lova

  (2022)
 • Om utskiftningene og kartene som ble utarbeidet etter utskiftningsloven 1821

  Kvestad, Lars August Hafting, Sky, Per Kåre, Aadland, Børge (2022)
 • Utskiftningsloven 200 år - Har du et gammelt kart hjemme?

  Aadland, Børge, Kvestad, Lars August Hafting, Sky, Per Kåre (2021)
 • Formlause fellesskap og de lange tidsaksers juss

  (2021)
 • Sorenskrivar Paul Schonvig - ein "habil og curieux" mann!

  (2021)
 • Il sistema di governo nel Regno di Norvegia: istituzioni regionali e istituzioni locali

  Kvestad, Lars August Hafting, Colombo, Esmeralda (2021)
 • Lars August Hafting Kvestad, Esmeralda Colombo, The system of government in the Kingdom of Norway: Regional and local institutions

  Kvestad, Lars August Hafting, Colombo, Esmeralda (2021)
 • Utskiftinger på 1700-talet med særleg fokus på Paul Schonvig sitt arbeid i Nordfjord

  Kvestad, Lars August Hafting, Nedrebø, Yngve (2021)
 • An Introduction to Italian Legal Culture.

  Colombo, Esmeralda, Kvestad, Lars August Hafting (2020)
 • Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar.

  (2019)
 • Eitt (?) grunnleigeomgrep over 200 år.

  (2019)
 • Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring.

  (2019)
 • Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København.

  (2015)
 • Borgaromgrepet i 1814

  (2014)
 • Frå "Undersaatter" til "Norske Borgere" - Utviklinga av eit statsrettsleg borgaromgrep frå einevelde fram mot konstitusjonelt demokrati i 1814

  (2014)
 • Grunnlovsutstillingen "Vi 1814-2014"

  (2014)
 • "Indesluttede mine høyst ufuldkomne og i hastværk samlede Strøe-Tanker" - juristen Koren sine tankar om Grunnlova i 1814

  (2014)
 • Det statsrettslege borgaromgrepet 1750-1850

  (2013)
 • Fekk me eit statsrettsleg borgaromgrep med norske særpreg mot slutten av 1700-talet, og vart dette ein sentral del av Grunnlova i 1814?

  (2013)
 • Norske bygdemagasin på 1700- og 1800-talet

  (2013)
 • Om den historiske samanhengen for ideen om politisk likskap i 1814

  (2013)
 • Den nordiske renessansen

  (2012)
 • Korleis tidleg statsvitskapleg teori, særskild kameralistisk økonomisk tankegods, påverka dansk-norsk tingsrettslovgjeving på 1700- talet

  (2012)