Førstelektor

Lars August Hafting Kvestad

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i fleire emne som tek føre seg rettslege og matrikulære spørsmål knytt til eigedom, både historisk og i notid.

Har tidlegare jobba særskilt med rettshistoriske spørsmål, tingsrett, komparativ rett og statsrettslege emne.

Forskar mest på tingsrettslege spørsmål frå eit retthistorisk perspektiv.

Koordinerer Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie.  

Underviser i
 • LEI103 - Eiendom og matrikkel
 • LEI100 Innføring i eiendomsfagene
 • ING106 Innføringsemne for bygg
 • LEI300 Eiendom, matrikkel og jordskifte
 • BRV330 - Rettskultur og komparativ rett ved UiS
 • JUS134 - Rettshistorie og komparativ rett ved UiB
Forskar på
 • Komparativ rett
 • Matrikkelhistorie
 • Tingsrettslege spørsmål
 • Rettshistoriske spørsmål
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Utskifting før og etter 1821-lova

  (2022)
 • Om utskiftningene og kartene som ble utarbeidet etter utskiftningsloven 1821

  Kvestad, Lars August Hafting, Sky, Per Kåre, Aadland, Børge (2022)
 • Utskiftningsloven 200 år - Har du et gammelt kart hjemme?

  Aadland, Børge, Kvestad, Lars August Hafting, Sky, Per Kåre (2021)
 • Formlause fellesskap og de lange tidsaksers juss

  (2021)
 • Sorenskrivar Paul Schonvig - ein "habil og curieux" mann!

  (2021)
 • Il sistema di governo nel Regno di Norvegia: istituzioni regionali e istituzioni locali

  Kvestad, Lars August Hafting, Colombo, Esmeralda (2021)
 • Lars August Hafting Kvestad, Esmeralda Colombo, The system of government in the Kingdom of Norway: Regional and local institutions

  Kvestad, Lars August Hafting, Colombo, Esmeralda (2021)
 • Utskiftinger på 1700-talet med særleg fokus på Paul Schonvig sitt arbeid i Nordfjord

  Kvestad, Lars August Hafting, Nedrebø, Yngve (2021)
 • An Introduction to Italian Legal Culture.

  Colombo, Esmeralda, Kvestad, Lars August Hafting (2020)
 • Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar.

  (2019)
 • Eitt (?) grunnleigeomgrep over 200 år.

  (2019)
 • Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring.

  (2019)
 • Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København.

  (2015)
 • Borgaromgrepet i 1814

  (2014)
 • Frå "Undersaatter" til "Norske Borgere" - Utviklinga av eit statsrettsleg borgaromgrep frå einevelde fram mot konstitusjonelt demokrati i 1814

  (2014)
 • Grunnlovsutstillingen "Vi 1814-2014"

  (2014)
 • "Indesluttede mine høyst ufuldkomne og i hastværk samlede Strøe-Tanker" - juristen Koren sine tankar om Grunnlova i 1814

  (2014)
 • Det statsrettslege borgaromgrepet 1750-1850

  (2013)
 • Fekk me eit statsrettsleg borgaromgrep med norske særpreg mot slutten av 1700-talet, og vart dette ein sentral del av Grunnlova i 1814?

  (2013)
 • Norske bygdemagasin på 1700- og 1800-talet

  (2013)
 • Om den historiske samanhengen for ideen om politisk likskap i 1814

  (2013)
 • Den nordiske renessansen

  (2012)
 • Korleis tidleg statsvitskapleg teori, særskild kameralistisk økonomisk tankegods, påverka dansk-norsk tingsrettslovgjeving på 1700- talet

  (2012)