Har du ein god idé eller planar om eit innovasjonsprosjekt? Søk støtte!

No kan du som student eller tilsett ved HVL søke midlar til å utvikle og teste eigne innovasjonsidéar gjennom Program for idéutvikling ved HVL. Søknadsfristen er 6. juni 2022.

Formålet med programmet er å støtte oppunder innovasjonsprosjekt i tidleg fase, og stimulere vitskapelege tilsette og studentar til å vere kreative, løysingsorienterte og nyskapande.

Gjennom programmet ynskjer HVL å støtte prosjekt som er i ein fase der det er naudsynt å teste, påvise eller demonstrere at ein ide, metode eller konsept har potensial og er gjennomførbar, slik at idèen på sikt kan nyttiggjerast og anvendast til det beste for samfunnet.

Kva er innovasjon?

Innovasjon handlar om å ta i bruk ny kunnskap for å stimulere til utvikling og endring. Det kan til dømes vere snakk om å forbetre produkt og tenester, å vidareutvikle profesjonar og teknologi, eller å skape nye og forbetra arbeidsmetodar, prosessar og organisatoriske løysingar.

Både sosial innovasjon, tenesteinnovasjon, innovasjon i offentleg sektor, prosessinnovasjon og andre former for innovasjon vil vere aktuelle i HVL sitt program for idéutvikling, inkludert prosjekt som kan ha kommersielt potensial. Programmet er difor relevant for alle fagmiljø og studentar ved HVL.

HVL legg særleg vekt på ansvarleg innovasjon i sin strategi. Med ansvarleg innovasjon meiner vi innovasjonar som tar høgde for både økonomiske, miljømessige, sosiale og etiske aspekt.

Kor mykje kan du søke om?

Bachelor- og masterstudentar kan søkje om 30-100 000 NOK per prosjekt. Ph.d-studentar og andre tilsette kan søkje om mellom 100-500 000 NOK per prosjekt.

Kontakt

Dersom du ynskjer meir informasjon om Program for ideutvikling ved HVL, er du velkommen til å ta kontakt med fagansvarleg for forskingsbasert innovasjon Terje Gravdal: terje.gravdal@hvl.no (for tilsette), eller Frida Olsen Engedahl: frida.olsen.engedahl@hvl.no (for studentar)