Årsrapport 2021 - Senter for omsorgsforskning, vest

2021 har vært et år med vekst for Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV). Senteret har startet to nye store forskningsprosjekter, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), der senteret er leder.

Det ene prosjektet heter Knowledge to action: developing interventions to improve older adult care transitions between nursing homes and emergency wards (K2A). K2A er et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker pasientoverføringer og bruk av akuttjenester i sykehjem.

Pasientoverføringer for sykehjemspasienter kan forbedres

Nær 60 prosent av norske sykehjemspasienter legges inn i sykehus årlig, og over 20 prosent re-innlegges innen 30 dager. Innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter. Svært mange opplever alvorlige fysiske og/eller psykiske plager knyttet til dette.

Selv om det er uenighet blant internasjonale forskere om hva som er unngåelige overføringer, vet vi at flere overføringer til akuttmottak og sykehus fra sykehjem kunne vært forhindret. Prosjektet skal undersøke hvilke overføringer som faktisk skjer, hvilke som kan unngås og hvordan, samt hvordan overføringene kan bli best mulig for pasientene når det er unngåelig. Prosjektets mål er å forbedre praksis knyttet til pasientoverføringer.

K2A ledes av professor Frode Jacobsen ved SOFV og prosjektperioden er fra 2021-2025.

Inkludering i arbeidslivet av kvinner med innvandrerbakgrunn

On equal grounds: Migrant women’s participation in labour and labour related activities (EQUALPART) er det andre prosjektet som er finansiert av NFR. Målet med dette prosjektet er å bidra til ny kunnskap om årsakene til at kvinner med innvandringsbakgrunn i større grad enn andre står utenfor arbeidslivet.

Sammenlignet med andre land, bruker den norske velferdsstaten relativt store ressurser på flyktninger og innvandrere som nettopp har kommet til landet. Likevel står langt flere personer med innvandrerbakgrunn utenfor jobbmarkedet enn i befolkningen ellers. Dette gjelder særlig for kvinner og flyktninger.

EQUALPART skal undersøke hvilken hjelp denne gruppa får til å komme ut i lønnet arbeid eller i andre arbeidsrelevante aktiviteter, slik som jobbkvalifiserende tiltak. Hvilke ambisjoner har den norske staten har for inkludering utover introduksjonstilbudet? Forskerne vil analysere samspillet mellom kvinnenes egne perspektiver og erfaringer, rettslige og velferds- politiske føringer og arbeidsmarkedets oppfatning av kvinnene.

Det er også et mål å bidra med nye perspektiver på hvorvidt helse- og omsorgstjenestene kan være en god inkluderingsarena for kvinner med innvandringsbakgrunn.

Senteret er i vekst

Disse to prosjektene, samt andre tildelinger har ført til at senteret holder på å rekruttere syv nye stipendiater og en ny postdoktor. Det er en stor vekst for SOFV og målet er at nye stillinger skal være besatt i løpet av våren.

Du kan lese om flere av forskningsprosjektene og aktivitetene til senteret i årsrapporten for 2021.