Ny BARNkunne rapport om bærekraft og vann som ressurs i pedagogisk arbeid

I samarbeid med verdensorganisasjonen OMEP, har forskere ved BARNkunne gjennomført den norske delen av prosjektet Wash From The Start – Children’s Access to Water.

Tre land deltar i pilotstudien; Norge, New Zealand og Tanzania. I Norge deltar barnehager kommunene Lærdal og Tromsø. Vi var interessert i å forstå de lokale vilkårene barn i ulike deler av verden har, og hvordan pedagogikken er lokalt forankret i tid, sted og relasjon. I tre ulike stedskontekster, tok vi barna med på noen felles spørsmål: Hvor kommer vannet fra, her hvor vi bor? Hva betyr vannet for meg, for vårt sted, og for planeten Jorden?

Tilgang til bedre vann og sanitæranlegg er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men også livsviktig for barns helse og utvikling. Vann som en global ressurs har blitt verdsatt for sin skjønnhet, for å gi naturopplevelser, for dyreliv, helse, husholdning, betydning for landbruk, fiskeoppdrett, turisme og industri. Hvordan vann er en ressurs i barns liv, er utgangspunktet for studien. I Norge har barnehageansatte og forskere observert aktiviteter der barn opplever vann. Studiene viser at de norske barna har rike erfaringer med vann gjennom skiftende årstider. De har tilgang på vann både gjennom lek og utforskning i barneinitierte aktiviteter, så vel som i ulike prosjekter igangsatt av personalet. Når personalet tar initiativ er aktivitetene gjerne knyttet til naturfaglige tema, som for eksempel hva som skjer med vannet når det fryser og smelter. I Lærdal fikk barna mange ekskursjoner knyttet til prosjektet, blant annet til Lærdalselvi, Stødnafossen, det lokale renovasjonsverket og Villaksenteret.

Prosjektet dokumenterer at barnehageansatte både i Lærdal og Tromsø hadde en responderende tilnærming til barnas utforskning, lek og meningsskaping, ved å utvide barns erfaringer med vann og at barna viste en begynnende forståelse for vann og vannlandskap. Et interessant funn i både fra Tromsø og Lærdal var at mytiske fortellinger om vann var like vanlige som naturfaglige.  Forskerne arbeider nå med en metastudie der de ser samler data og narrativer fra de tre landene, før de setter i gang en større studie, som involverer en rekke land i verden, om vannets betydninger for barn og barnehager. Vi forventer å kunne dokumentere store forskjeller mellom vann landskaper, vann ressurser og barns vilkår for helse, opplevelser, kultur og utdanning.

Interesserte kan få tilsendt en digital versjon av rapporten fra Norge ved å henvende seg til BARNkunne – Senter for barnehageforskning