Disse har fått støtte til å teste ut sine innovasjonsidéer

Program for ideutvikling ved HVL har nå vedtatt hvilke prosjekter som får støtte gjennom årets utlysning. Tre ansatte og tre studenter har fått støtte til sine prosjekter.

– Jeg vil gratulere alle som har fått tilslag på søknadene sine. Dette viser mangfoldet og bredden i innovasjonsarbeidet ved HVL, som også holder svært høy kvalitet, og det blir spennende å følge prosjektene videre, sier prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten.

– Det er veldig kjekt å se veksten i antall søknader både blant ansatte og studenter sammenliknet med i fjor. Alle som har søkt, vil få tilbud om oppfølging for å kunne videreutvikle prosjektene sine, sier hun.

De tre prosjektene har utspring i tre fakulteter: Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI), Fakultet for helse og sosialvitskap (FHS) og Fakultet for ingeniør og samfunnsvitskap FIN.

Bruk av kunstig intelligens i undervisning

KI-Storyline- en innovativ fusjon av kunstig intelligens og undervisning

Det er et akutt behov for forskingsbasert kunnskap om bruk av kunstig intelligens (KI) i undervisning.

Tekst- og bildegenererings plattformer basert på KI (Chat GPT, DALL-E-2, Midjourney ol.) gir muligheter for utvikling av undervisningsmetodikk, med mål om å øke læringsutbytte og studietrivsel hos studenter.

Produktet vi vil utvikle og teste, er en guide som viser hvordan KI tekst- og bildegenereringsverktøy kan benyttes i undervisning. KI-Storyline guiden vil ta form som et dokument med en pipeline og video som beskriver fremgangsmåter for bruk av KI-plattformer i undervisning, med utgangspunkt i det pedagogiske metodikken Storyline. Workshops og program basert på KI-Storylineguiden vil bli laget og tilbys til undervisningsinstitusjoner og bedrifter. Storyline er en kraftfullt narrativt pedagogisk metode for læring, den er vel etablert og forskning viser at bruk av metodikken øker læringsutbytte. Frem til nå, har det vært svært ressurskrevende å utforme gode Storylines. Vi mener at tekst- og bildegenereringstjenestene er et unikt verktøy til å redusere ressursbruken og lage gode Storylines av fagtunge undervisningstema.

Vi vil benytte KI verktøyene til å lage fremgangsmåter for generering av Storylines, og på denne måten tilrettelegge for bruk av Storyline og vise hvordan KI verktøyene kan implementeres i undervisning.

Digitalt verktøy for vurdering av risiko blant gravide innvandrerkvinner

Design, utvikling og testing av et digitalt kunnskapsbasert verktøy nyttig for klinikere som skal vurdere risiko blant gravide innvandrerkvinner i svangerskapsomsorgen (PreGO!)

Andelen kvinner med innvandrerbakgrunn som føder i Norge er økende. Fordi kvinner med innvandrerbakgrunn er forbundet med økt risiko for uheldige svangerskapsutfall, som dødfødsel og prematur fødsel, ønsker vi å designe, utvikle og teste et digitalt kunnskapsbasert verktøy nyttig for klinikere som vurderer risiko blant gravide innvandrerkvinner i svangerskapsomsorgen. Vårt prosjekt heter PreGO!, og vi har til hensikt å styrke kommunejordmortjenesten og fastlegeordningen ved å tilby klinikere en rask og effektiv tilgang til eksisterende forskningslitteratur og på den måten forbedre svangerskapsomsorgen for gravide kvinner med innvandrerbakgrunn som føder i Norge. Studenter er en viktig del av PreGO!, og vi jobber tverrfaglig. Forskere ved HVL utgjør styringspruppen i prosjektet. Sammen med våre kommunale samarbeidspartnere, samt eget rådgivende organ, vil vi utvikle et kunnskapsbasert verktøy som er av høy faglig kvalitet, dekker kvinners og klinikeres behov og tar hensyn til bredden av fag- og lekfolk som verktøyet er relevant for. Både samarbeidspartnere og rådgivende organ vil få tidlig tilgang til og muligheter til å påvirke utformingen og implementeringen av det planlagte verktøyet. Med forbehold om at utviklingen og testingen av verktøyet vurderes som vellykket, vil verktøyet etter endt testperiode kunne tilbys alle klinikere innen svangerskaps- og fødselsomsorgen i Norge.

Prototype på neste generasjons solfanger

Prosjektet har som mål å utvikle en prototype i laboratorieskala av en effektiv og arkitektonisk fleksibel neste generasjons solfanger. Eksisterende solfangere er ineffektive i kaldt og regnfullt klima, noe som gjør dem mindre populære i nordlige land. Den foreslåtte solfangeren vil være basert på ulike fysiske prinsipper, som tillater mer effektiv absorpsjon og transport av solvarme. Dette vil resultere i høy termisk effektivitet på 70-85 %, tilsvarende direkte absorpsjon solfangere (DASC), men vil være mer kompakt og arkitektonisk. Produksjonssyklusen til den nye solfangeren vil være kortere og rimeligere enn for konvensjonelle solvarmesystemer. Prosjektet vil innebære å utvikle designet av samleren, produsere og teste en prototype i laboratorieskala, og karakterisere nye nanofluider. Produksjons- og eksperimentelle studier vil være tidkrevende. Prosjektet vil ta tak i utfordringene til DASC, som den dyre forseglingen av den øvre gjennomsiktige glassoverflaten og vekten av nanofluidkanalen. Prosjektet har som mål å skape et levedyktig alternativ til standard solfangere i nordlige land.

Tre studentprosjekter fikk støtte

To studenter ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap (FIN) og en student fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap  (FØS) fikk støtte til sine prosjekter.

Ingvild Stensland, student ved FIN fikk støtte til sin idé om bærekraftig og tilgjengelig leie av sportsutstyr – Jollo.

Dette konseptet tilbyr en delingsøkonomisk forretningsmodell for utleie av sportsutstyr fra automatiske bokser på sportsområder.

Sara Laassiri Nielsen som også studerer ved FIN har sendt inn idéen om StudyBuddies - en plattform for å skape gode studentnettverk for økt studiemestring og bedre trivsel.

Hovedformål er å løse utfordringene med ensomhet og manglende nettverk blant studenter ved å tilby en plattform der studenter kan finne studiepartnere og danne studiegrupper.

Daniel Sandvik Fostervold er student ved FØS, og han fikk støtte til prosjektet Gjenbruksarkitektene: Digital plattform for markedsføring og digital visualisering av brukte møbler for en bærekraftig fremtid.

Hans gruppe ønsker å utvikle en digital plattform som bruker kunstig intelligens og AR-teknologi til å markedsføre brukte møbler og tillate forbrukere å digitalt visualisere møblene sin egen boenhet for en raskere, bedre og mer informert kjøpsbeslutning, og dermed bidra til mer bærekraftige kjøpevaner.

Les mer om program for idéutvikling her