Presenterer ny forskning om autonome skip

Forskingsprosjektet HUMANE har satt fokus på menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Den 23.august presenteres funnene via et åpent Teams-møte.

Agenda for møtet

0900 – 0945 the HUMANE team presentations

1. The story of skills and competence - Hynnekleiv

2. What’s happened since 2018 – interviews with experts - Petersen

3. Research development in the domain since 2018 – Porathe

4. What makes seafaring a nice job – Earthy


1000 – 1030 Guest position statements

Ørnulf Jan Rødseth, NFAS and Odd Rune Malterud, DNMF

1045 - 1230 Panel on HUMANE book chapters

Moderator M. Lutzhoft

Alle som er interessert, kan følge møtet via lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWMzYmM0YTQtMTY2ZS00OGQ5LTlkNDYtNGM2NTNjMmNlNDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a1d7995-b734-4d29-8b90-ba9a075bdd6d%22%2c%22Oid%22%3a%22ae65125e-6b09-4719-832a-e99a854b2964%22%7d 

Bakgrunn for prosjektet

Hittil har utviklingen av autonome skip vært i stor grad teknologi drevet, med lite fokus på menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Autonome skip hevdes ofte å redusere menneskelige feil, mens i virkeligheten beveger problemet seg med mennesket fra skip til land, og forskjellige mennesker vil gjøre forskjellige feil - med muligens mer alvorlige konsekvenser. Videre vil autonome skip sannsynligvis kreve endringer i forskrifter og økt oppmerksomhet mot nettverkssikkerhet om det skal lykkes.

Det er mange prosjekter innenfor feltet autonome skip som ser på teknologi og økonomi. Dette prosjektet søker imidlertid å løse fire viktige åpne problemer. Det er de menneskelige og operative komponentene i forhold til:

1. Hardwarepålitelighet og nettverkssikkerhet

2. Menneskelige ferdigheter, kompetanse og kunnskap

3. Juridiske konsekvenser

4. Organisasjons- og jobbdesignutfordringer

Det tar lengre tid å forandre organisasjoner og ferdighetsgrunnlag enn å gjøre tekniske endringer, og derfor må dette tas med i betraktning tidlig. Vi må finne en måte å forutsi og forberede oss slik at vi kan bistå de forventede effektene og unngå eller minimere uventede og uønskede effekter. En system- og humanfokusert tilnærming er nødvendig. En kombinasjon av prognoser og simulering av scenarier vil bygge en helhetlig fremstilling av «mulige fremtider» og gi innsikt i hvordan man skal håndtere og forberede seg på dem.

Resultatene inkluderer:

  • Økt kunnskap på et systemnivå, hva endres når autonomi blir introdusert?
  • Forslag til løsninger på identifiserte utfordringer
  • Metoder for prediksjon og støtte til organisasjoner som ønsker å forberede seg på en autonom fremtid

Hvor kan kunnskapen brukes?

  • Innovasjon og teknologiutvikling (skipsdesign, hard- og software)
  • Rederier, operatører mfl
  • Reguleringsrammer nasjonalt og internasjonalt
  • Standardiseringsorganisasjoner
  • Klassifisering og forsikringsselskaper
  • Maritim utdanning og opplæring