Forskningsprosjektet OCEAN skal hindre navigasjonsulykker

Det internasjonale forskings- og innovasjonsprosjektet OCEAN skal utvikle bedre informasjonssystemer for å hindre at skip kolliderer med andre skip, hval, flytende containere eller andre objekter i sjøen.

Hvert år skjer det rundt 3.000 maritime ulykker i den europeiske maritime flåten. 28 prosent av disse ulykkene er kategorisert som alvorlige eller svært alvorlige ulykker. Det fører til tap av liv om bord, forurensning, brann, kollisjoner eller grunnstøting. Ifølge European Maritime Safety Agency er navigasjonsulykker dominerende i denne statistikken, og det gjelder både laste-, passasjer- og serviceskip.

Det internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjektet OCEAN har fått en finansiering på rundt seks millioner euro fra EU-kommisjonen og UKRI1 for å bidra til å redusere navigasjonsulykker ved å støtte navigatørene til å gjøre en enda bedre jobb enn de gjør i dag. Målet med prosjektet er å forbedre navigatørers oppmerksomhet på omkringliggende farer for å hindre at skip kolliderer med andre skip, går på grunne, kolliderer med hav-pattedyr (hval, delfiner og så videre) eller andre objekter i sjøen, herunder containerer tapt over bord, samt at hjelpe navigatører på store skip til bedre å kunne unngå farer. Prosjektet henvender seg ikke bare til næringslivet til sjøs, men også til alle andre er på havet for å fiske, ro eller seile, kort eller langt. Projektet har en varighet på tre år.

erik-margareta_PGX95107_foto_terje_rudi.jpgProsjektleder Erik Styhr Petersen og Margareta H. Lützhöft skal lede OCEAN-prosjektet. Foto: Terje Rudi

I oktober var forskere og næringsliv fra hele Europa samlet i Haugesund for å starte på arbeidet. Prosjektgruppen vil i starten fokusere på de mest relevante faktorene som kan føre til ulykker; opplæring, tekniske, menneskelige eller organisatoriske faktorer, operasjonelle begrensninger, prosesser og prosedyrer, kommersielt press. Etter hvert vil prosjektgruppen anbefale forbedringer og endringer i praksis, forskrifter, standarder og tilnærminger til broutstyr. En annen viktig del av projektet er å demonstrere hvordan data om risiko kan samles opp av systemer og brukere, integreres og så igen deles med folk til sjøs, slik at ulykker reduseres og sikkerheten til sjøs forbedres.

Prosjektet har 13 partnere fra 7 europeiske land, som alle ligger i store europeiske kystregioner. Konsortiet består av en rekke internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner, og i tillegg deltar næringslivet med Kongsberg-gruppen, Teledyne, Irish Ferries Ltd og andre organisasjoner som Kystverket. Prosjektet ledes av det maritime miljøet i HVL ved campus Haugesund, av prosjektleder og forsker Erik Styhr Petersen, og Professor Margareta H. Lützhöft.

Om OCEAN-prosjektet

• OCEAN-prosjektet har en ambisjon om å øke operatørens bevissthet i navigasjon, å redusere hyppigheten av alvorlige ulykker som kollisjon og grunnstøting, å redusere risikoen for skipsangrep for sjøpattedyr og å redusere risikoen som flytende hindringer for skip utgjør.

• OCEAN-prosjektet vil bidra til en bedre forståelse av årsakene til ulykker, og vil forsøke å redusere de menneskelige, miljømessige og økonomiske tapene gjennom sosiotekniske innovasjoner som støtter skipsnavigatører.

• OCEAN-konsortiet, koordinert av Høgskulen på Vestlandet, inkluderer 13 partnerorganisasjoner fordelt på 7 ulike europeiske land fra industri, akademia, frivillige organisasjoner og sluttbrukere.

• Prosjektet ble tildelt finansiering av Horizon Europe og ble lansert i oktober 2022, og det skal pågå til 2025.

NB Finansiert av Den europeiske union_POS_v (1).jpg