Klarsignal for nybygg i Haugesund

Eit einstemmig høgskulestyre ga i dag grønt lys for nytt bygg ved campus Haugesund.

– Dette er ei gladsak som viser at Høgskulen på Vestlandet styrkar og utviklar verksemda si i Haugesund og regionen, seier styreleiar Arvid Hallén i HVL.

Måndag ettermiddag samla han høgskulestyret til eit ekstraordinært digitalt styremøte. Saka om nybygg og ombygging av eksisterande høgskulebygg i Haugesund stod på sakskartet i styremøte 2. mai. Då valte styret å be om meir avklaringar rundt det økonomiske. I dag blei det lagt fram for styret.

– Ei god og rett satsing

Saksutgreiinga viser at utbygginga i Haugesund vil gi ei auke i husleigekostnader, men det er og peikt på at nybygget vil styrke den faglege verksemda og gi auke i inntekter.

– Sjølv om vi står i tider med trongare økonomisk handlingsrom er styret tydeleg på at dette er ei god og rett satsing. Campusen vår i Haugesund er i god utvikling og har potensial for å auka aktiviteten.

Hallén fortel at saka om nybygg har vore arbeidd med i nærare ti år.

På veg mot universitet

– Avgjerda i dag er med på å styrke universitetsarbeidet vårt. Det gir eit positivt løft og det er mange tilsette, studentar og samarbeidspartnarar som har bidrege aktivt for å få dette realisert.

Han fortel at styret i handsaminga peikte på at satsinga i Haugesund må sjåast inn ein heilskap.

- Utvikling av alle våre fem campus er eit tema styret er oppteken av. Det same gjeld å styrke økonomien og sikra eit strategisk handlingsrom for åra som kjem. Dette er saker styret vil arbeide med utover og ta eit samla grep rundt. 

Vedtaket i dagens styremøte inneber at rektor Gunnar Yttri får fullmakt til å underteikne husleigeavtale med Statsbygg for nybygg i Haugesund og ombygging av eksisterande bygg i tråd med dei økonomiske berekningane som går fram av saka.

– Det var viktig å få eit vedtak i dag slik at vi ikkje mister fart i arbeidet. Tidsplanen framover for nybygget er stram, seier Hallén.

Lenke til datoar og styredokument for høgskulestyret