Milliondryss fra Diku til flere prosjekter ved HVL

Mohnsenteret og nautikkutdanningen er tildelt nærmere 9 millioner kroner fra DIKU. Tildelingene går til å styrke ingeniørstudenters kompetanse i tverrfaglige team og til å utvikle en helt ny pilot der praksis blir en integrert del av nautikkutdanningen.

Saken blir oppdatert!

Denne uken har HVL mottatt store midler til prosjekter fra Diku. Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at 45 millioner kroner skal gå til samarbeidsprosjekter mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor. To av ti tildelinger går til fagmiljø ved HVL.

Skal utvikle pilot på praksis i nautikkutdanningen

Blant prosjektene som får midler er nautikkutdanningen i Haugesund, som skal utvikle en helt ny pilot der praksis skal bli en integrert del av utdanningen, i tett samarbeid med næringslivet.

Johanne Marie Trovåg er instituttleder ved Institutt for maritime studier, og har mottatt nesten fem millioner kroner til utviklingen av den nye utdanningsmodellen for nautikkutdanningen.

– Vi er veldig glade for at Diku også mener at vi har et godt prosjekt. En ny undervisningsmodell der praksis er en del av utdanningen vil gi bedre kvalitet på de kandidatene vi utdanner, og dermed styrke Norge som sjøfartsnasjon, sier Trovåg.

Bedre kobling mellom teori og praksis

Slik utdanningsløpet er lagt opp i dag, får studentene først en bachelorgrad fra lærestedene. Deretter må de søke om kadettplass for å få gjennomført fartstiden, som sammen med utdanningen gir grunnlag for å søke om sertifikatet de må ha for å kunne arbeide som dekksoffiserer. Det er altså ingen kobling mellom bachelorgraden og den praksisen de får fra rederiene gjennom kadettplass i dag.

– Regelverket krever både teori og praksis, og sertifikatet må de jo ha for å få jobb som dekksoffiser. Med denne piloten, som HVL nå skal lede, så vil lærestedet være ansvarlig for praksisen, selvsagt i tett samarbeid med næringslivet. Graden utvides derfor til å bli en fireårig grad, sier Trovåg.

Målet med piloten er at integrert praksis på sikt skal bli en del av nautikkutdanningen i hele landet. Det vil i første omgang si ved HVL, NTNU, USN og UiT, som er de utdanningsinstitusjonene på UH-nivå som tilbyr utdanningen.

Inger Beate Pettersen_700x400.jpg

Økt satsing på tverrfaglige team for ingeniørstudenter – teknologenes rolle avgjørende i det grønne skiftet

Prosjektleder Inger Beate Pettersen ved Mohnsenteret er glad for tildelingen på nærmere 4 millioner kroner. Hun sier at mye av midlene skal gå til en styrking av ingeniørstudenters kompetanse med å jobbe i tverrfaglige team. 

- Vi vet at ingeniører og deres teknologikompetanse spiller en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet, og derfor er det helt sentralt for alle våre ingeniørutdanninger at studentene får styrket sin tverrfaglige kompetanse gjennom praksislæring i team i næringsretta prosjekter. Det skal vi nå utvikle, forteller Pettersen.

Emnet blir obligatorisk for alle ingeniørstudenter ved HVL og omfatter studenter i Førde, Bergen og Haugesund. Dette innebærer at mellom 300-500 studenter skal delta i det nye undervisningsopplegget. Emnet skal utvikles i tett dialog med studenter og eksterne samarbeidspartnere som klyngene GCE Ocean Technology, NCE Media, VIS og Connect Vest

Opplegget skal forberede studentene på møtet med et dynamisk og skiftende arbeidsliv gjennom å:

1. Styrke ingeniørens rolle i tverrfaglige team og gi de tverrfaglig kompetanse for å løse komplekse utfordringer
2.  Praksisbasert læring i virkelige næringsretta prosjekt hvor de kan utvikle tverrfaglige ferdigheter.
3. Lære innovasjonsmetodikk som  fremmer ingeniørens kreative problemløsningskompetanse  

Skal også satse på internasjonal gründerkompetanse

Tildelingen omfatter også utvikling av to emner for masterprogrammet  i innovasjon og entreprenørskap. Et emne omhandler innovasjon i tverrfaglige team med virkelige prosjekter. Det andre er et praksisemne hvor studentene arbeider i virkelige entreprenørielle team. Her er hovedmålet å utvikle studentutvekslingsprogram mellom norske utdanningsinstitusjoner og samarbeidsinstitusjoner i Sør-Afrika.

Masterstudenter fra begge land skal ha praksis i oppstartsbedrifter.
Norske partnere er NMBU, Nord Universitet, UiB, Stellenbosch University og Pretoria University.