Forsker på mangekulturelt arbeidsfellesskap i den kommunale omsorgstjenesten

Lite internasjonal forskning finnes i dag på temaet. Nå publiseres noen av funnene så langt.

Det er forsket svært lite internasjonalt på mangekulturelt arbeidsfellesskap i omsorgstjenestene, inkludert i Norge. Noe forskning har tatt for seg beboere på sykehjem med fødeland utenfor Norge, men personalet har så langt vært mindre vektlagt. Det er med andre ord et stort hull i forskningsverdenen på feltet.

I lys av en økende trend av at innvandrere og arbeidsmigranter jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, har forskere ved HVL utviklet et forskningsprosjekt som fokuserer på hva dette innebærer for arbeidsfellesskapene, for tjenestene og brukerne, og for inkludering og integrering av minoritetsgrupper. Dette er det første prosjektet som systematisk undersøker hva mangfoldet i arbeidsfellesskap representerer av muligheter og utfordringer.

Prosjektet har fått navnet Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and potentials for the future (MultiCare). I 2016 ble MultiCare tildelt totalt 22 millioner kroner fra Forskningsrådet. Dette er et av de høyeste beløpene som er blitt bevilget et forskningsprosjekt ved Fakultet for helse og- sosialvitenskap (FHS) ved HVL noen gang.

Siste dager på sykehjem

Nærmere halvparten av nordmenn har sine siste dager på sykehjem. Derfor er det essensielt å vite mer om hvordan sykehjemmene drives, hvem som jobber der, og hvilke utfordringer som ligger i tjenesteytingen. I 2017 og 2018 har forskerne derfor gjort feltarbeid ved 14 norske og to nederlandske sykehjem.

- Et mangekulturelt personale kan gi både muligheter, fordeler og utfordringer, men befolkningen og politikerne vet generelt lite om hva dette innebærer, sier prosjektkoordinator og førsteamanuensis Anette Fagertun.

Tilnærming til mangfold

MultiCare har fire arbeidspakker med ulike fokusområder, men der alle handler om arbeid, arbeidsinkludering og sykehjemstjenester. For eksempel skal forskerne se på forskjeller mellom rurale og urbane strøk, ulike tilnærminger til døden i sykehjemmet, og forskjeller mellom Norge og Nederland når det gjelder tilnærming til mangfold.

- Dette prosjektet får et bredere blikk ved at vi skal se på trendene i Europa. Samtidig med eldrebølge, arbeidsinnvandring og økende sosial ulikhet, skal forskningen se på om de siste årenes trend med forskyving av arbeidsoppgaver i helsesektoren bidrar til økte sosiale forskjeller, sier Fagertun. Hun forklarer:

- Stadig flere ufaglærte tar i dag arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av sykepleiere eller helsefagarbeidere. Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke for eksempel kvaliteten på tjenestene, statusen til omsorgsyrkene, eller muligheter for faste fulltidsjobber. I Norge har vi en sterk tro på at arbeid skal integrere, men vi ser jo at innvandrere ofte havner i lavtlønnede stillinger med lave stillingsprosenter, og at dette varer i lengre tid.

Prosjektkoordinator Anette Fagertun ved HVL.

Mange samarbeidspartnere

16. og 17. oktober ble noen av funnene til nå presentert med alle forskerne til stede. Resultatene, som snart publiseres nasjonalt og internasjonalt, tyder på at rekruttering til de kommunale omsorgstjenestene vokser fram som et problem, og at flere innvandrere jobber i tjenestene. Kvalifiseringen av innvandrere til helsefagarbeider tar svært lang tid, og blant majoritetsansatte i Norge finner forskerne en «fargeblindhet». I Nederland jobber de derimot etter en idé om kulturell omsorg, med fokus på kulturkompetanse hos de ansatte.

12 forskere er involvert i MultiCare, i tillegg til internasjonale partnere. Senter for omsorgsforskning Vest ved HVL leder forskingsprosjektet. I tillegg er Norce samfunn (tidligere Rokkansenteret), NIVEL – forskningsinstitusjon i Nederland, Universitetet i Stavanger, Senter for omsorgsforskning Øst og Stavanger Universitetssykehus også involvert. Prosjektet inkluderer to stipendiatstillinger og to postdoktorer. 

Les mer om prosjektet på nettsidene til Senter for omsorgsforskning.