Ny professor i helse- og omsorgstjeneste

Christine Øye ved Campus Stord er HVL sin ferskeste professor.

Det er en sakkyndige komité som har vurdert Øye sin kompetanse både innen forskning og utdanning. De er klare i sine vurderinger:

«Når det gjelder kravet om selvstendighet og samarbeid, er det grunn til å fremheve at Øye her viser særskilt gode kvaliteter. Øye har deltatt i internasjonale prosjekter, har tilstrekkelig erfaring med forskningsledelse, hatt omfattende lokalt fagansvar og forskningsansvar og vært svært aktiv deltaker i mange ulike forskningsgrupper som har tilknytning til internasjonale prosjekter. Hun har bidratt til prosjektakkvisisjon og skaffet til veie eksterne forskningsmidler»

Som et siste krav er karvet om aktualitet, som kan tolkes som krav om at forskningen skal representere fronten i forskningen. Dette oppfyller Øye. Hun arbeider og berører aktuelle problemstillinger som har høy relevans både forskningsmessig og politisk. Hun relaterer seg til aktuell nyere forskning på feltet og er dermed i forskningsfronten.

For kravet om synlighet er det spesifisert at «vanligvis betyr dette publisering i internasjonale kanaler, men når tema tilsier det, er publisering i nasjonale kanaler akseptabelt». Øye har publisert både nasjonalt og internasjonalt. Øye oppfyller dermed kravet om synlighet. Øye er førsteforfatter på flere internasjonale publikasjoner, og medforfatter på flere.

I tillegg kommer kravet om «dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Øye har omfattende pedagogisk kompetanse gjennom undervisning og veiledning både på master og phd-nivå. Hun har veiledet på Phd-nivå og har deltatt betydelig i komité- og bedømmlesesarbeider

Avslutningsvis konkluderer den sakkyndige komitéen: 

Øyes vitenskapelige produksjon og aktiviteter er her vurdert i lys av det nasjonale fakultetsmøtet i samfunnsfag sine veiledende retningslinjer og krav til vurdering av søknader om professoropprykk. Komiteen finner at søkeren oppfyller kravene på alle punkter. De veiledende retningslinjer fremhever at «den vitenskapelige kompetansen skal være klar og utvilsom for å kvalifisere til opprykk». Dette er tilfelle i Øyes kompetanse.

Christine Øye er sosialantropolog, og har på brei basis studert ulike sider av helsetjenesten gjennom etnografiske feltarbeid – og da særlig ulike praksiser i psykiske helsetjenester og tjenester til eldre i sykehjem.  Øye har arbeidet i høgskulen siden 1998. Her har hun undervist i samfunnsvitenskapelige emner i bachelorutdaningen i sykepleie, og hatt fagansvar og undervist på flere tverrfaglige videreutdanninger. Hun har hatt en særlig tilknytning til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. 


Forskningsfeltet hennes er brukermedvirkning, frivillighet, tvang og makt, og forskningsetikk. Hun har særlig satt søkelys på de institusjonelle betingelsene på ulike nivå for de praksiser som utøves i helse- og omsorgstjenestene. Øye har også arbeidet med aksjons- og implementeringsforskning, og jobbet med å bygge bro, gjennom ulike samarbeids- og aksjonsrettede metoder, mellom forskning og praksis.

Den sakkyndige komitéen: 

  • Professor Tor Slettebø (VID vitenskapelige høgskole)
  • Professor Sture Åstrøm, Umeå Universitet Sverige
  • Professor Siri Ytrehus, Høgskulen i Sogn & Fjordane (nå HVL) som var leder av komitéen