Oppstart av ny maritim bachelorutdanning

Fra høsten 2019 tilbyr Høgskolen på Vestlandet en ny maritim bachelorutdanning som er tilpasset søkere med toårig utdanning fra maritim fagskole.

Det nye programmet, bachelor i maritime management, er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen på Vestlandet (HVL) og starter som en pilot. Opptaket til piloten er på HVL sin campus i Haugesund, men samlingene vil være fordelt på alle de fire institusjonene som står bak programmet. Målet er å rekruttere studenter over hele landet.

– Nå blir det enklere for de som ønsker å bygge på sin maritime fagskoleutdanning med en bachelorgrad. De får godskrevet deler av det de har lært på fagskolen, slik at de oppnår en bachelorgrad raskere. Denne kompetansen er etterspurt av den maritime næringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i dag i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Det er viktig for oss at vi nå har fått på plass den nye overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor som lenge har vært etterspurt både fra studenter, fagskolene og det maritime næringslivet, sier Johanne Marie Trovåg, leder for Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet.

Fritak for 60 studiepoeng

Studentene vil kunne få fritak for 60 studiepoeng, basert på kunnskapen de har fra den maritime fagskoleutdanningen. Dermed vil de kun måtte ta 120 studiepoeng, i stedet for 180, som er det vanlige for en bachelorutdanning.

Krav til opptak vil være fullført og bestått toårig maritim fagskole, med fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå eller maskinoffiser på ledelsesnivå. Programmet er nettbasert med samlinger. Emnene og samlingene vil bli fordelt tilnærmet likt på hver av de fire utdanningsinstitusjonene.

Tilpasset næringsliv og fremtiden

– Innholdet på studiet er basert på innspill fra maritimt næringsliv og tidligere fagskoleutdannede, forklarer Trovåg. – Nå ser vi frem til å sette i gang og håper at tilbudet blir populært.

Mange av studentene på det nye studiet vil trolig være i jobb på sjøen eller i landbasert maritim næring, derfor vil den nye bachelorgraden tilbys som et deltidsstudium med halvert studieprogresjon. Det vil si at studentene kun vil ta 15 studiepoeng per semester, mot normalt 30 i en ordinær bachelor.

Om MARKOM2020-samarbeidet

– Det nye studiet legger til rette for et næringslivstilpasset og framtidsrettet studieløp som knytter sammen fagskole og bachelorutdanning. I løpet av få år har MARKOM2020-samarbeidet dermed utviklet og etablert en helhetlig maritim profesjonsutdanning fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til ph.d.-utdanning, sier Petter Aasen, leder i styringsgruppen for MARKOM2020.

Siden 2011 har samarbeidsprosjekt MARKOM2020 arbeidet for å løfte maritim utdanning fra fagskole til doktorgrad til et høyere nivå, med mål om at Norge skal være blant de verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. Overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor er en viktig del av dette arbeidet.

Mer informasjon

Mer informasjon finnes på Høgskolen på Vestlandet sine nettsider.