Mann som styrer fartøy

Maritime Management

Bachelor

Har du tatt toårig maritim fagskule og ønsker å bygge på med ei praksisnær leiarutdanning medan du er i jobb? Bachelor i Maritime Management gjer deg attraktiv på arbeidsmarknaden, både til sjøs og til lands.

Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Fullført og bestått toårig maritim teknisk fagskule, med fordjuping dekksoffiser eller maskinoffiser, på leiingsnivå.

  Fritak: Søkarar med oppnådd vitnemål etter 1. juli 2013 får fritak for 60 studiepoeng, som utgjer første studieår. Søkarar med vitnemål frå før 1. juli 2013 vil bli vurdert individuelt, og må få fritak for 60 studiepoeng (som utgjer første studieår) for å vere kvalifisert.

  Kvote: 30% av studieplassane er reservert for søkarar som har fullført fagskole våren 2022 eller 2023. 

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Maritime Management?

  Maritime Management er ei skreddarsydd overgangsordning frå maritim fagskule til bachelorgrad som gir deg fleire moglegheiter i arbeidslivet. Utdanninga gir deg brei og oppdatert fagkunnskap som gjer deg attraktiv som sjøoffiser om bord i alle typar skip og i den landbaserte maritime næringa. Studieprogrammet går på deltid over fire år, og er tilpassa deg som er i jobb.

  Gjennom studiet lærer du om:

  • informasjonsteknologi i den maritime sektoren
  • økonomi og logistikk
  • organisasjon og leiing
  • risiko- og kvalitetsleiing
  • prosjektleiing
  • forskingsmetode og akademisk skriving

  Studiet er utarbeidd på bakgrunn av innspel frå maritimt næringsliv frå heile landet og tidlegare fagskuleutdanna, med særleg vekt på kva kompetanse den maritime næringa treng. 

  Korleis er undervisninga?

  Studiet er samlingsbasert med to-tre fysiske samlingar på to til fire dagar i kvart semester. Hausten 2023 vil det vere fysiske samlingar veke 37 og veke 43, med nokre digitale økter mellom samlingane. Du må sjølv dekke reise og opphald i samband med samlingane.

  Studiet er lagt opp slik at det skal vere mogleg å kombinere med jobb. Det er likevel ikkje gitt at du vil kunne delta på all undervisning dersom du kombinerer studiet med jobb. Undervisninga på samlingane blir derfor tatt opp slik at du skal kunne følge dei sjølv om du ikkje har moglegheit til å delta fysisk.

  Undervisninga vekslar mellom forelesingar, seminar, praktiske øvingar, ulike former for individuelt arbeid og gruppearbeid, bedriftsbesøk, rettleiing med meir. Mellom samlingane er det lagt opp til sjølvstudium, og for nokre emne vil det også vere einskilde nettøkter.

  Før, mellom og etter samling vil du ha kontakt med emneansvarleg, forelesarar og medstudentar ved hjelp av ulike digitale verktøy.

  Skal du starte opp til høsten? Informasjon om studiestart for kull 2023 finner du her.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i maritime management kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i haustsemesteret på fjerde året.