Maritime Management

Bachelor

Har du tatt toårig maritim fagskule og ønsker å bygge på med ei praksisnær leiarutdanning medan du er i jobb? Bachelor i Maritime Management gjer deg attraktiv på arbeidsmarknaden, både til sjøs og til lands.

Kvifor studere Maritime Management?

Maritime Management er ei skreddarsydd overgangsordning frå maritim fagskule til bachelorgrad som gir deg fleire moglegheiter i arbeidslivet. Utdanninga gir deg brei og oppdatert fagkunnskap som gjer deg attraktiv som sjøoffiser om bord i alle typar skip og i den landbaserte maritime næringa. Studieprogrammet går på deltid over fire år, og er tilpassa deg som er i jobb.

Gjennom studiet lærer du om:

  • informasjonsteknologi i den maritime sektoren
  • økonomi og logistikk
  • organisasjon og leiing
  • risiko- og kvalitetsleiing
  • prosjektleiing
  • forskingsmetode og akademisk skriving

Studiet er utarbeidd på bakgrunn av innspel frå maritimt næringsliv frå heile landet og tidlegare fagskuleutdanna, med særleg vekt på kva kompetanse den maritime næringa treng. 

Korleis er undervisninga?

Studiet er samlingsbasert med to-tre fysiske samlingar på to til fire dagar i kvart semester. Hausten 2023 vil det vere fysiske samlingar veke 37 og veke 43, med nokre digitale økter mellom samlingane. Du må sjølv dekke reise og opphald i samband med samlingane.

Studiet er lagt opp slik at det skal vere mogleg å kombinere med jobb. Det er likevel ikkje gitt at du vil kunne delta på all undervisning dersom du kombinerer studiet med jobb. Undervisninga på samlingane blir derfor tatt opp slik at du skal kunne følge dei sjølv om du ikkje har moglegheit til å delta fysisk.

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, seminar, praktiske øvingar, ulike former for individuelt arbeid og gruppearbeid, bedriftsbesøk, rettleiing med meir. Mellom samlingane er det lagt opp til sjølvstudium, og for nokre emne vil det også vere einskilde nettøkter.

Før, mellom og etter samling vil du ha kontakt med emneansvarleg, forelesarar og medstudentar ved hjelp av ulike digitale verktøy.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i maritime management kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i haustsemesteret på fjerde året.