Sigurd Sandvold medlem av nytt offentlig utvalg

Utvalget skal se på ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud for lærere og andre ansatte i skoler og barnehager.

I mandatet for utvalget står det at et mål skal være å nå ut med tilbud om etter- og videreutdanning til flere ansatte i barnehage, grunnskole, og videregående opplæring årlig.

I tillegg skal det vurderes hvordan en skal ivareta ansatte i lærebedrifter, voksenopplæring, fagskoler, SFO, og kulturskoler. Utvalget skal blant annet også se på hvordan en kan kombinere individuelle og kollektive kompetansetiltak.

Godt erfaringsgrunnlag fra sektoren

Som representant for UH- sektoren, trekker Sandvold frem erfaringen vi har med de ulike løpene i sektoren.

HVL tilbyr over 100 videreutdanninger inne ulike fagfelt, og vi er koordinator for det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i barnehage og skole, Rekomp og Dekomp.

Som prodekan for strategiske satsingar på FLKI, jobber Sandvold tett på miljøet rundt livslang læring.

– Vi er en stor aktør og sitter på stor erfaring. Vi må se ting i sammenheng med konseptet rundt livslang læring. Dynamikken og samhandlingen mellom skoler og barnehager har også gitt oss et godt erfaringsgrunnlag så langt, og vi må se på synergiene mellom de ulike løpene, og mellom de statlige og lokale tiltakene sier han.

Viktig med finansielle rammer

– Det er en stor satsing rundt dette, og det blir viktig å få på plass noen gode finansielle rammer, sier Sandvold.

Regjeringen bruker rundt to milliarder kroner årlig på etter- og videreutdanning i barnehage og skoler, og utvalget har fått som hovedoppgave å vurdere hvordan en skal bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte.

– Vi har et ganske omfattende stykke arbeid foran oss, men det er et spennende og viktig arbeid! Jeg ser frem til å jobbe sammen med et bredt spekter av kompetente folk, avslutter Sandvold.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2022.

Les mer om utvalget på regjeringen sine nettsider