Styret ber om at det arbeides videre med mulige organisatoriske endringer

HVL-styret holder saken om organisatoriske og strukturelle endringer inn mot kommende åremålsperiode åpen. – Vi ber nå om at saken utredes videre, sier styreleder Arvid Hallén i HVL.

– Det var ikke lagt opp til beslutninger i dagens styreseminar. Tanken var at styret i dag skulle diskutere og gi eventuelle føringer for organisatoriske og strukturelle endringer inn mot kommende åremålsperiode. Styret har løftet fram noen problemstillinger og perspektiv, sier Hallén.

HVL-styret skulle vært samlet i Sogndal i to dager med styreseminar og styremøte. Men koronasituasjonen gjorde at møtet ble flyttet inn i Zoom.

Den mest interessante saken for mange var «Drøfting av organisatoriske/strukturelle endringer før neste åremålsperiode». Saken var til diskusjon i styreseminaret torsdag formiddag og til behandling i styret senere på dagen.

Utredningsarbeid for videre drøftinger

Bakgrunnen for saken er at HVL nå legger bak seg den første åremålsperioden for dekaner og prorektorer.

– I februar er planen å lyse ut disse stillingene, og før dette skjer må vi se på om det skal gjøres endringer som vil ha konsekvenser for dette. Derfor var styret invitert til en innledende drøfting av problemstillingene.

– Jeg synes vi fikk en fin diskusjon som rommet ulike synspunkt og refleksjoner.  Det var diskusjoner på et mer overordnet nivå knyttet til samfunnsoppdraget og endringer i omgivelsene våre.

– Vi fikk også diskutert prorektorfunksjonene, om koblingen til nærregionansvar er en god løsning, og om det er behov for andre roller knyttet til campusene våre. Vi diskuterte også om det er grunnlag for å justere fakultetsstrukturen. 

– Så diskusjonen var ganske bred nå i første omgang. Samlet sett fikk vi som styre gitt signaler inn mot det utredningsarbeidet som må gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for videre drøftinger og beslutninger. Vi får saken tilbake på novembermøtet, sier Hallén.

Solid økonomi

Av andre saker på styrets bord var flere økonomisaker. De viser at den økonomiske situasjonen for HVL jevnt over er forholdsvis solid.  

Direktør for økonomi og arealforvaltning i HVL, Helge Skugstad, pekte i sin presentasjon på at selv om økonomien er solid, så er handlingsrommet under press.

– Vi har store ambisjoner som skal innfris både med byggingen og utviklingen av universitetet. Vi har campusutvikling, digitalisering, utvikling av læringsmiljø og vi har bygg, i tillegg til andre satstinger. Så dette krever god og stram prioritering og ressursstyring fremover.

– Samtidig ser vi at en del utgifter og prosjekter er forsinket og forskjøvet i tid grunnet Korona, så på kort sikt har vi innsparinger. I tillegg er en del kapasitet omdisponert. Vi har spart en del midler, og så har vi hatt en del andre utgifter.

Styret tok redegjørelsen om økonomisituasjonen og innspill til statsbudsjettet for 2022 til orientering.

– Vi tar med oss dette inn i neste styremøte når vi skal behandle årsplan og budsjett for 2021 i HVL, sier Hallén.

Spennende og framtidsrettet studieportefølje

«HVL sin framtidige studieportefølje» var også en viktig sak for styreseminaret. De fire dekanene presenterte sine planer og dette ble tatt godt imot av styret.

– Det var grundige, gode og offensive presentasjoner. Det vitner om at det drives mye godt arbeid i den faglige virksomheten vår.  

– Spesielt interessant er det at vi klarer å løfte blikket og se fremover - og ikke minst kople dette arbeidet inn mot andre prosjekt og perspektiv som campusutvikling, kompetansereformen Lære hele livet, universitetsprosjektet, bærekraft og mer.

– Styret ser fram til å få en løypemelding om dette i marsmøtet. Her ligger det mye spennende og bra.

Moment av moderasjon

Lønnsforhandlinger 2020 var og på dagsorden.

– Dette blir satt pris på, og det er et godt grep når det sentrale oppgjøret ble så magert. Men organisasjonene hadde ønsket at beløpet var høyere, sa styremedlem Tina Åsgård.

Student Bjørn Olav Østeby synes og det var en god sak, men var opptatt av at beløpet også signaliserte et klart moment av moderasjon i seg, i tråd med resten av lønnsoppgjøret i samfunnet.

Styret samlet seg om å bevilge syv millioner kroner som et økonomisk tilskudd til fordeling gjennom lokale lønnsforhandlinger.

Ny masterutdanning og Universitetsprosjekt i godt driv

Av andre saker godkjente styret å starte opp «Masterutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette er en felles mastergrad med Universitetet i Sørøst-Norge som blir tilbudt på deltid over fire år.

Styret fikk også en status fra Universitetsprosjektet. Her jobber man nå særskilt med fire områder: 1) Styrke fagmiljøene ved å bygge første- og toppkompetanse, 2) Sikre at doktorgradsstudiene er dekkende for HVL sin faglige profil, 3) Sikre at forskerutdanningen er stabil med nok uteksaminerte kandidater, 4) Bygge høy internasjonal kvalitet med økt vitenskapelig publisering og mer ekstern finansiering.

Planene fremover er å styrke arbeidet med synliggjøring og profilering av HVL sin profil både internt og eksternt, jobbe med politiske rammevilkår - og i 2021 går man i gang med en brei prosess for valg av universitetsnavn.