Styrkar støtte til undervisarar for betre utdanning og studentoppleving

Gjennom 2022 skal Høgskulen på Vestlandet gjennomføre fleire prosjekt for å styrke støtta til vitskapleg tilsette. Målet er å tilby enda betre utdanning.

Digitale løysingar gjer moglegheiter og framtida krev digital forståing og kompetanse. Startskotet for arbeidet går no. 

- Vi vil tilby studentane undervisning av høg kvalitet. Det krev at vi også sørgjer for at vitskapleg tilsette får nødvendig støtte til å utvikle undervisinga, seier prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal.

Etter å ha gjort eit innleiande arbeid i haust er prorektoren og teamet hennar no klare for å bruke 2022 til å gjennomføre planane. Alt er forankra i toppleiinga.

Erfaringar gjennom pandemien

Både studentar og tilsette har fått mykje digital erfaring frå den enorme innsatsen som er lagt ned under pandemien. Potensialet for å utvikle undervisning handlar mykje om å utvikle kompetanse og å sjå nye løysingar med utgangspunkt i teknologien.

- No gjeld det å jobbe med ei strategisk utvikling som kan bære seg over tid og gje resultat i høve auka kvalitet på læringa til våre studentar, seier Naustdal.

Prosjekt for å styrke digitalisering i utdanning

Ho er ansvarleg for prosjektet «Digitalisering utdanning» som skal løfte utdanningsområdet. Etter å ha involvert interessentar frå alle fire fakultet, samt HVL sitt Læringsmiljøutval og Utdanningsutval finst det no eit felles bilde av dagens situasjon og seks prioriterte, men ikkje rangerte, område kring utdanning:

  1. Samle og forsterke fagmiljø for digitalisering og utdanning
  2. Auke kapasitet i tilgjengelege støtteressursar til vitskapelege tilsette
  3. Skape betre delingskultur innan utdanning på tvers av fakultet
  4. Ta ei tydeleg rolle på nasjonale arenaer for digitalisering og utdanning
  5. Etablere struktur for å bruke data om studentane i arbeid med forbetring av utdanning
  6. Definere minimumskrav til digital kompetanse og vilkår for å gjennomføre opplæring

Nasjonale retningslinjer og lokale ambisjonar

Kunnskapsdepartementet lanserte 10. september i fjor «Strategi for digital omstilling i UH-sektoren». Departementet peiker på eit stort potensial i å betre nytte digitale verktøy i utdanning.

Prorektoren fortel at strategien har som mål at universitet og høgskular skal bidra med den kunnskap og kompetanse som samfunnets innbyggarar, bedrifter og offentlege etatar treng for å lykkast med den digitale omstillinga.

Innanfor utdanningsområdet har KD tydelege forventningar innanfor tre strategiske innsatsområde: «Digitalisering for fleksibel utdanning», «Digital innovasjon i undervisning og læring» og «Digitale temaer, metoder og kompetanse i alle fag».

- Kort forklart inneber dette at vi må sjå på rammene for korleis vi tilbyr utdanning, korleis læringssituasjonen er og innhald i utdanningane, seier Naustdal.

- Vi tar sjølvsagt med oss retningslinjene frå departementet i arbeidet, men har òg eigne ambisjonar.

Pedagogikk og teknologi for betre utdanning

Naustdal fortel at høgskulen har ein sterk tradisjon for pedagogikk og høg kvalitet i undervisninga. – Denne tradisjonen tar vi med oss når vi no skal arbeide vidare med meir digitale verktøy og løysingar. Nøkkelen er å setje solid fagkompetanse saman med nye teknologiske løysingar for å gjere utdanninga enda betre.

ALU (avdeling for utvikling og av læring og undervisning) er sentral i arbeidet.

- ALU si oppgåve er å fremme kvaliteten på læring og undervisning ved høgskulen. Vi arbeider med å få fleire tilsette i ALU. Vidare ønsker vi å vere enda tettare på alle fakulteta og sikre eit felles fagmiljø for dei som arbeider med å støtte og utvikle undervisning. 

Tilsvarande arbeid innan fleire område parallelt

Høgskulen har gjennomført tilsvarande prosess på fleire område. I tillegg til innsatsen på utdanningsområdet planlegg vi òg prosjekt for å utvikle forskingsområdet og prosjekt som er relevante for heile organisasjonen.

- For å sikre at initiativa innan digitalisering er effektive og målretta for heile høgskulen arbeider vi langs fleire spor parallelt. Det er mykje å hente på å koordinere innsatsen kring alt vi driv med innan digitalisering, avsluttar Naustdal.