Tar bort avstandskravet i undervisinga ved campus Bergen

Frå måndag 20. september vil avstandskravet i undervisinga ikkje gjelde ved campus Bergen.

Do you prefer to read this article in English?

Det nasjonale avstandskravet i undervisingssamanheng blei tatt bort av Regjeringa 13. august – like før studiestart. Men med eit høgt smitterykk i Bergen valte HVL å oppretthalde avstandskravet i undervisninga i ein periode frå onsdag 1. september og til og med søndag 19. september.

Den perioden vert no ikkje forlenga.

Viktig for fagtilsette og studentar

– Vi har bestemt oss for å ta bort avstandskravet i sjølve undervisinga også ved campus Bergen. Det vil gjelde frå og med måndag 20. september, seier rektor Gunnar Yttri.

– Det gjev oss høve til å tilby studentane våre meir undervisning på campus Bergen frametter. Dette er viktig for fagtilsette og studentar, som gjennom pandemien har hatt avgrensa mogelegheit til å møtes i undervisningssituasjon på campus.

Smittevernstiltaka forsvinn ikkje

Yttri peiker på at kravet til å halde avstand utanom undervisningsromma framleis gjeld, og at vi saman må vere gode til å etterleve dei grunnleggjande smittevernstiltaka. Dei forsvinn ikkje.

– Hald god avstand til kvarande elles, ha god handhygiene, bli heime og test deg viss du er sjuk eller har symptom, og støtt opp om vaksinasjonsprogrammet.

Har hausta erfaringar

– I den perioden vi no legg bak oss har vi hausta erfaringar både i Bergen og ved dei andre campusane våre kor vi ikkje har hatt avstandskrav, seier Yttri.

– Vi ser at smittetrykket i Bergen er synkande, mange er vaksinerte og vi har gode og forsterka smittervernstiltak på campus.

Bergen kommune oppmodar framleis utdanningsinstitusjonane om å ha høg merksemd på smittevernstiltaka og avstand i undervisinga.

– Vi har tatt dette med i vurderinga vår og er svært merksame når vi no går tilbake til ein situasjon utan avstandskrav i undervisinga også for campus Bergen.

Gradvis og kontrollert

Ved å ta bort avstandskrav i undervisinga også ved campus Bergen vil HVL ha meir areal til undervisning på campus utover hausten.

– Sjølv om avstandskravet i undervisingssamanheng no blir tatt bort og vi kan samla fleire studentar, så er timeplanen vår lagt og den gir klare rammer. 

– Det inneber at tilbakeføringa til meir fysisk undervising vil skje gradvis og kontrollert utover hausten. 

– Studentane våre vil framleis ha ein god og tilpassa kombinasjon av fysisk og digital undervising. 

– Heile vegen undervegs i pandemien har vi søkt å tilby den aller beste undervisninga for studentane våre. Opne campusar har og vore ei tydeleg linje hjå oss i HVL. Det positive er at vi no framover kan gi studentane våre ein meir normal studiekvardag, seier rektor Gunnar Yttri.

Om smittevern ved HVL.