Informasjon om koronatiltak

Ved studiestart i august planlegg vi for avstandskrav og avgrensingar på kor mange som kan møtast fysisk. Samstundes bur vi oss på meir og meir fysisk undervising utover i haustsemesteret.

Oppdatert 2. juli 2021

Høgskular og universitet har fått signal frå styresmaktene om å førebu meir fysisk undervising til hausten i tråd med gjenopningsplanen. Her finn du informasjon om studiestart i august.

Bygga våre er stengde for studentar og besøkande frå og med 19. juni til 9. august.

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet. Vi oppmodar alle om å etterleve smittevernsreglane og ha lav terskel for å teste seg.

Koronavaksine for studentar

Koronavaksine for studentar

FHI oppfordrar alle studentar til å nytte seg av tilbod om 1. dose koronavaksine i heimkommunen sin, sjølv om det betyr at ein må reise.

Det er viktig at du som student takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimkommunen din, dersom du vel å få dose 2 i annan kommune.

Bergen

Bergen kommune kjem til å tilby studentar som ikkje har moteken første dose endå, å få denne. Vidare vil Bergen kommune tilby dose 2 for studentar som har moteken første dose i ein annan kommune eller eit anna land. Hald deg oppdatert her. 

Førde

Alle studentar i Sunnfjord kommune som er folkeregistrert i andre kommunar, kan få koronavaksine i Sunnfjord kommune om dei ønskjer det. Det gjeld primært dose 2.

Det du som student må gjere:

Haugesund

Sogndal

Studentar i Sogndal kommune som er folkeregistrerte i ein annan kommune, vil få tilbod om koronavaksine her dersom dei ønskjer det.

Det du som student må gjere:
Du kan ta kontakt på koronatelefonen etter 15. august: 57 65 28 00 (ope måndag, tysdag og fredag klokka 09-14), så får du tilbod om time for vaksinering.

Stord

Treng du nokon å snakke med?

I koronasituasjonen lever vi med ei usikkerheit som vi ikkje er vant til, og det sosiale livet er avgrensa. Dette kan vere ei psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskeleg. Då kan det hjelpe å snakke eller skrive med nokon. 

Her kan du sjå kven du kan snakke med!

Biblioteket

Du kan levere bøker i opningstida til biblioteket sjølv om campus er stengt. Treng du bøker, kan du gjere bruk av tenesten bestill-og-hent. Her finn du informasjon om bestilling og utlevering av bøker.

Undervisning

I sjekklista for smittevern i ordinære undervisningsrom kan du sjå kva for reinhald som må gjennomførast før alle set seg og fysisk undervisning startar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Praksis

 • Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt.
 • Studentar som er i praksis vert sett på som tilsette og skal følge rettleiar for smittevern på linje med tilsette.
 • Hald deg oppdatert i Canvas og på praksisnettsida for di utdanning.

Eksamen

På grunn av koronapandemien vil skriftlege skuleeksamenar som hovudregel ikkje bli arrangert fysisk på campus før 1. oktober 2021. Det vil bli avklart tidleg i semesteret korleis eksamenar etter dette vil bli arrangert. 

Skuleeksamenar vil bli endra til heimeeksamen, oppgåve eller munnleg eksamen.

Det kan være unntak frå houvdregelen på enkelte eksamenar, så følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande i løpet av våren, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at du held deg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Informasjon om smittevern under skuleeksamen.

Munnlege eksamenar og praktiske eksamenar kan bli arrangert fysisk på campus eller digitalt. Emneansvarleg vil informere om korleis eksamen i det enkelte emne blir avvikla.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Du finn meir informasjon om eksamen på hvl.no/eksamen.

Arrangement og konferansar

Eventuelle arrangement på campus må følgje Covid-19 forskrifta sitt kapittel 5 og FHI sin rettleiar på området. Å vere ansvarleg for arrangement er krevjande, så dersom ein meiner at det er naudsynt å gjennomføre arrangement, så vert det tilrådd at dette flyttast vekk frå HVL og til hotell eller andre profesjonelle arrangørar.

Med arrangement skal ein ved HVL forstå alle samlingar/aktivitetar som ikkje er del av undervisninga eller eit møte som del av det ordinære arbeidet. Eksempel på arrangement kan vere:

 • Kulturarrangement, inkl. konsertar og framsyningar (der dette ikkje er ein del av den ordinære planlagde undervisninga)
 • Seminar
 • Konferanse
 • Kurs (intern og ekstern opplæringsaktivitet som ikkje er del av den planlagde undervisninga)
 • Medlemsmøte
 • Faglege samlingar (ut over ordinære møter i faggrupper og liknande)
 • Sosiale tilstellningar

Lista er ikkje uttømmande. Viss du er i tvil om samlinga/aktiviteten er eit arrangement, så skal du velje å definere det som arrangement og følgje reglar og rettleiingar for dette.

Utveksling hausten 2021

Her får du informasjon om utveksling etter kvart som situasjonen med koronapandemien utviklar seg.

Står du i fare for å miste studieretten?

Fekk du varsel hausten 2019 om at du kunne miste studieretten grunna manglande studiepoengproduksjon i to semester? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng før tidlegast våren 2022. Merk at du må produsere studiepoeng hausten 2021 for å behalde studieretten.

Brukte du opp utvida tid utover normert studietid i tidsrommet frå og med vårsemesteret 2020 til og med vårsemesteret 2021, kan du søke om få innvilga utvida studierett med eitt semester.

Her kan du lese meir om studierett.

Er du smitta?

HVL ønsker å bidra til å redusere spreiinga av covid-19. Derfor set vi pris på om studentar og tilsette som er smitta melder frå om dette, slik at HVL kan iverksette dei riktige smitteverntiltaka.

 • Tilsette som er bekrefta smitta kan melde frå til sin leiar, som vil melde dette vidare i linja.  
 • Studentar som er bekrefta smitta kan melde frå til sin kontaktlærar, som vil melde dette vidare i linja.

Fordi informasjon om helse er sensitive opplysingar, anbefaler vi at du snakkar direkte med leiaren eller kontaktlæraren din i staden for å sende melding eller e-post.

Du finn meir nyttig informasjon på nettsidene våre for studentar.