Informasjon om koronatiltak

Både studentar og tilsette ved HVL er no i stor grad full- eller delvaksinerte og fleire vil vere friteken for smittekarantene. Dei nye karantenereglane betyr at sjansen for at større grupper blir sette i karantene er mindre enn før, og at det blir mindre behov for å flytte undervisninga over på digitale flater.

Oppdatert 16. september 2021

Ved campus Bergen blir kravet om ein meter avstand i undervisningssituasjonar oppheva frå og med 20. september. Ved dei fire andre campusane er det allereie høve til å fråvike avstandskravet i undervisningssituasjonar.

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet. Vi oppmodar tilsette og studentar til å følgje styresmaktene sine råd om vaksinering og ha lav terskel for å teste seg.

Nye karantenereglar

I den nasjonale Covid-19 forskrifta står det følgjande om smittekarantene:

 1. Fullvaksinert/har hatt covid-19 de siste 12. mnd: Du skal ikkje i smittekarantene, dersom du får symptom held det med sjølvtest.
 2. Delvis vaksinerte (1. dose): Du kan teste deg ut av smittekarantene med ein PCR-test mellom dag 3 og 7, etter nærkontakt med den smitta.
 3. Ikkje vaksinert: Du kan teste deg ut med en PCR-test dag 7 etter nærkontakt med den smitta.

Merk at sjølvtest ikkje held dersom du skal teste deg ut av smittekarantene – då må du ta ein PCR-test.

Hamnar du i karantene eller isolasjon, oppmodar vi deg til å melde ifrå til din næraste lærar eller leiar.

Har du symptom? Bli heime – Test deg! Tusen takk for din innsats for at vi skal kunne halde HVL open!

Sjølvtesting for studentar

Tilbodet om hurtigtesting er no avslutta.

Koronavaksine for studentar

FHI oppfordrar alle studentar til å nytte seg av tilbod om 1. dose koronavaksine i heimkommunen sin, sjølv om det betyr at ein må reise.

Det er viktig at du som student takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimkommunen din, dersom du vel å få dose 2 i annan kommune.

Bergen

Førde

Alle studentar i Sunnfjord kommune som er folkeregistrert i andre kommunar, kan få koronavaksine i Sunnfjord kommune om dei ønskjer det. Det gjeld primært dose 2.

Det du som student må gjere:

Haugesund

Til alle studenter ved HVL, Campus Haugesund, som har fått dose 1 av koronavaksinen i hjemkommunen (ikke Haugesund), og som nå venter på dose 2.

For at studenter som har mottatt dose 1 i hjemkommunen skal bli satt opp til vaksinering, dose 2 i Haugesund, trenger vi følgende informasjon:

NAVN, FØDSELSDATO, DATO FOR DOSE 1 og  TELEFONNUMMER.

Dette kan sendes Haugesund kommune til mailadresse koronavaksinering@haugesund.kommune.no;  

Merk mailen «DOSE 2, HVL»

Det er satt av tid til studentvaksinering onsdag, 25. august fra kl 12:15 – 15:30 på vaksinesenteret (Svehaugstemmen 2). De som har minimum 4 uker doseintervall,  vil bli kontaktet for registrering og timeavtale denne dagen.

Velkommen.

Sogndal

Stord

Undervisning

Ved campus Bergen blir kravet om ein meter avstand i undervisningssituasjonar oppheva frå og med 20. september. Tilbakeføringa til meir fysisk undervising vil skje gradvis og kontrollert utover hausten, og studentar i Bergen vil ha ein kombinasjon av fysisk og digital undervising ein stund til.

Ved dei fire andre campusane er det allereie høve til å fråvike avstandskravet i undervisningssituasjonar. Sjølv der avstandskravet i undervisingssituasjonen er falt bort, er det svært viktig å halde god avstand gjennom studiekvardagen.

HVL har ei ordning med merking av plassar i undervisingsromma som har faste monterte seter, for å gjere eit eventuelt smittesporingsarbeid enklare og meir effektivt. Her finn du informasjon om smittesporingstiltak i undervisningsrom med fast møblering.

I sjekklista for smittevern i ordinære undervisningsrom kan du sjå kva for reinhald som må gjennomførast før alle set seg og fysisk undervisning startar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Praksis

 • Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt.
 • Studentar som er i praksis vert sett på som tilsette og skal følge rettleiar for smittevern på linje med tilsette.
 • Hald deg oppdatert i Canvas og på praksisnettsida for di utdanning.

Eksamen

På grunn av koronapandemien vil skriftlege skuleeksamenar som hovudregel ikkje bli arrangert fysisk på campus hausten 2021.

Skuleeksamenar vil bli endra til heimeeksamen, oppgåve eller munnleg eksamen.

Det vil likevel bli arrangert fleire skriftlege skuleeksamenar fysisk på campus hausten 2021 enn dei føregåande semestera. Følg difor med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande i løpet av hausten, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at du held deg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Informasjon om smittevern under skuleeksamen.

Munnlege eksamenar og praktiske eksamenar kan bli arrangert fysisk på campus eller digitalt. Emneansvarleg vil informere om korleis eksamen i det enkelte emne blir avvikla.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Dersom karakteruttrykket på eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått i 2021 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren (A-F) du har fått tidlegare eller kan få seinare dersom karakterutrykket på emnet blir endra i eit seinare semester, bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det.  

Arrangement og konferansar

Eventuelle arrangement på campus må følgje Covid-19 forskrifta sitt kapittel 5 og FHI sin rettleiar på området. Å vere ansvarleg for arrangement er krevjande, så dersom ein meiner at det er naudsynt å gjennomføre arrangement, så vert det tilrådd at dette flyttast vekk frå HVL og til hotell eller andre profesjonelle arrangørar.

Med arrangement skal ein ved HVL forstå alle samlingar/aktivitetar som ikkje er del av undervisninga eller eit møte som del av det ordinære arbeidet. Eksempel på arrangement kan vere:

 • Kulturarrangement, inkl. konsertar og framsyningar (der dette ikkje er ein del av den ordinære planlagde undervisninga)
 • Seminar
 • Konferanse
 • Kurs (intern og ekstern opplæringsaktivitet som ikkje er del av den planlagde undervisninga)
 • Medlemsmøte
 • Faglege samlingar (ut over ordinære møter i faggrupper og liknande)
 • Sosiale tilstellningar

Lista er ikkje uttømmande. Viss du er i tvil om samlinga/aktiviteten er eit arrangement, så skal du velje å definere det som arrangement og følgje reglar og rettleiingar for dette.

Utveksling

Her får du informasjon om utveksling etter kvart som situasjonen med koronapandemien utviklar seg.

Står du i fare for å miste studieretten?

Fekk du varsel hausten 2019 om at du kunne miste studieretten grunna manglande studiepoengproduksjon i to semester? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng før tidlegast våren 2022. Merk at du må produsere studiepoeng hausten 2021 for å behalde studieretten.

Brukte du opp utvida tid utover normert studietid i tidsrommet frå og med vårsemesteret 2020 til og med vårsemesteret 2021, kan du søke om få innvilga utvida studierett med eitt semester.

Her kan du lese meir om studierett.

Er du smitta?

HVL ønsker å bidra til å redusere spreiinga av covid-19. Derfor set vi pris på om studentar og tilsette som er smitta melder frå om dette, slik at HVL kan iverksette dei riktige smitteverntiltaka.

 • Tilsette som er bekrefta smitta kan melde frå til sin leiar, som vil melde dette vidare i linja.  
 • Studentar som er bekrefta smitta kan melde frå til sin kontaktlærar, som vil melde dette vidare i linja.

Fordi informasjon om helse er sensitive opplysingar, anbefaler vi at du snakkar direkte med leiaren eller kontaktlæraren din i staden for å sende melding eller e-post.

Treng du nokon å snakke med?

I koronasituasjonen lever vi med ei usikkerheit som vi ikkje er vant til, og det sosiale livet er avgrensa. Dette kan vere ei psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskeleg. Då kan det hjelpe å snakke eller skrive med nokon. 

Her kan du sjå kven du kan snakke med!

Du finn meir nyttig informasjon på nettsidene våre for studentar.