Informasjon om koronatiltak

Frå og med 19. april blir det opna for noko meir fysisk undervisning i mindre studentgrupper. Frå 20. april er hovudinngangene på campusane opne for besøkande i kjernetida.

Oppdatert 19. april 2021

Frå og med måndag 19. april blir det opna for noko meir fysisk undervisning i mindre studentgrupper.

  • Undervisning som kan gjennomførast digitalt, skal i hovudsak vere digital.
  • All praksis vert gjennomført som planlagt.
  • Vi ber studentar om å følje reiseråda til styresmaktene.
  • Reise til studie- og praksisstad kan reknast som ei nødvendig reise.
  • Arrangement, konferansar og møter vil vere digitale.

Styresmaktene oppmodar oss alle om å etterleve smittevernsreglane og ha lav terskel for å teste oss. 

Vi vurderer situasjonen fortløpande, og ber alle studentar om å halde seg oppdatert i Canvas. Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet. Sjå korleis du bruker munnbind korrekt.

Treng du nokon å snakke med?

I koronasituasjonen lever vi med ei usikkerheit som vi ikkje er vant til, og det sosiale livet er avgrensa. Dette kan vere ei psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskeleg. Då kan det hjelpe å snakke eller skrive med nokon. 

Her kan du sjå kven du kan snakke med!

Tilgang på campus

Hovudinngangene på campusane våre opne for besøkande måndag–fredag kl. 07.30–15.45. I Sogndal er det døra nede i Høgskulebygget som er open. Bibliotek, lesesalar og grupperom er tilgjengelige.

Studentar kan óg bruke nøkkelkort i desse tidsromma:

  • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–22.00
  • Studentar har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00
  • Studentar har tilgang søndagar i mai kl. 10.00–18.00 (Bergen: inngangen på sørsida av K2)

Bygga våre er stengde for studentar 1. mai og 17. mai. Studentar har tilgang med nøkkelkort 13. og 24. mai kl. 10.00–18.00.

Er du svolten?

Undervisning

I sjekklista for smittevern i ordinære undervisningsrom kan du sjå kva for reinhald som må gjennomførast før alle set seg og fysisk undervisning startar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Praksis

Styresmaktene legg til grunn at studentpraksis, så langt det er mogleg, skal gjennomførast sjølv i periodar med svært strenge smittevernstiltak. Saman med praksisstadane planlegg HVL å gjennomføre praksis våren 2021 som normalt, og innan dei til ein kvar tid gjeldande retningslinjer. Så lenge ein ikkje høyrer noko anna, skal studentar møte opp i praksis som planlagt. Ver merksam på at situasjonen knytt til koronapandemien og retningslinjene frå myndigheitene stadig er i endring.

Dersom praksisstader innfører eigne smitteverntiltak som kan påverke praksisgjennomføringa, jobbar vi saman med praksisfeltet for å finne gode løysingar slik at studentar ikkje skal få forseinkingar i studieløpet. Hald deg oppdatert i Canvas og på hvl.no/praksis.

Biblioteket

Rettleiingstenesta til biblioteket er fortrinnsvis digital, og biblioteket er òg tilgjengeleg på chat alle kvardagar kl. 10-14.

Her finn du meir informasjon om koronatiltak på biblioteket.

Eksamen

På grunn av koronapandemien vil det ikkje bli arrangert skuleeksamen på campus før påske. 

Hovudregelen våren 2021 er at skriftlege skuleeksamenar ikkje vil bli arrangert fysisk på campus. Dette gjeld likevel ikkje praktiske prøvar og praktiske eksamenar som det ikkje er mogleg å gjennomføre digitalt eller som heimeeksamen.

Følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også kommunisert direkte til deg.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Du finn meir informasjon om eksamen på hvl.no/eksamen.

Utveksling hausten 2021

Her får du informasjon om utveksling etter kvart som situasjonen med koronapandemien utviklar seg.

Står du i fare for å miste studieretten?

Fekk du varsel hausten 2019 om at du kunne miste studieretten grunna manglande studiepoengproduksjon i to semester? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng før tidlegast våren 2022. Merk at du må produsere studiepoeng hausten 2021 for å behalde studieretten.

Brukte du opp utvida tid utover normert studietid i tidsrommet frå og med vårsemesteret 2020 til og med vårsemesteret 2021, kan du søke om få innvilga utvida studierett med eitt semester.

Her kan du lese meir om studierett.

Er du smitta?

HVL ønsker å bidra til å redusere spreiinga av covid-19. Derfor set vi pris på om studentar og tilsette som er smitta melder frå om dette, slik at HVL kan iverksette dei riktige smitteverntiltaka.

  • Tilsette som er bekrefta smitta kan melde frå til sin leiar, som vil melde dette vidare i linja.  
  • Studentar som er bekrefta smitta kan melde frå til sin kontaktlærar, som vil melde dette vidare i linja.

Fordi informasjon om helse er sensitive opplysingar, anbefaler vi at du snakkar direkte med leiaren eller kontaktlæraren din i staden for å sende melding eller e-post.

Du finn meir nyttig informasjon på nettsidene våre for studentar.