Korona og praksis

Student ved helse og sosialfag og skal ut i praksis? Her finn du informasjon knytt til koronasituasjonen.

Oppdatert 2. februar 2022

Viktig informasjon til studentar som ikkje kan eller ønskjer å vaksinere seg

  • Alt helsepersonell inkludert studentar har eit individuelt ansvar til å yte forsvarleg helsehjelp og å beskytte pasientar mot smittefare. Det inneber at uvaksinert helsepersonell må vise ekstra omsyn.
  • Arbeidsgjevarar i helsetenestene skal gjere dei same vurderingane ovanfor uvaksinerte studentar som dei gjer for uvaksinerte tilsette. Det gjeld til dømes eventuell kartlegging av vaksinestatus.
  • Dersom du som student kan dokumentere at det er gode helsemessige grunnar for at du ikkje kan vaksinere deg, har høgskulen plikt til å tilrettelegge dersom vi kan tilby tilrettelegging i tråd med dei faglege krava og tilretteleggingstiltaket ikkje er ei uforholdsmessig byrde for høgskulen jf. Universitets- og høgskolelova. § 4-3(5).

Denne informasjonen er i tråd med informasjon frå Helsedirektoratet gjeldande i frå 21. oktober i år.

Er du student i praksis ved Helse Fonna så er det viktig at du også gjer deg kjent med dette.

Ta kontakt med ansvarlege på ditt studieprogram viss du har spørsmål.

Lukke til i praksis!

Fråvær knytt til korona

Krav om tilstedeværelse

Krav om tilstedeværelse

Det er krav om 90% tilstedeværelse i praksis. Dette står i emneplanene

Om du ligger an til å få et Covid-19 relatert fravær utover 10%, må du så snart som mulig melde fra til kontaktlæreren din. Du blir da kalt inn til en samtale av kontaktlæreren eller emneansvarlig. Praksisveileder kan også delta.  Tema for samtalen skal være om fravær kan jobbes inn innen ordinær periode for praksis, for eksempel:    

  • Gjennomføre praksis i helger (der dette er praktisk mulig).  
  • Gjennomføre praksis på studiedager
  • Gjennomføre relevante oppgaver/erstatningsarbeid som erstatter praksistid helt eller delvis 

Hvordan du ligger an i forhold til oppnåelse av læringsutbytter skal være tema i samtalen. Det skal skrives et kort notat fra samtalen.

Ved praksisslutt kan du søke om å få fravær inntil 20 % godkjent, om læringsutbytter for praksisperioden er oppnådd. Du har også mulighet til å søke om å få utvide praksisperioden innen samme semester. Dette må skje i dialog med praksisstedet, og en eventuell utvidelse må ikke komme i konflikt med andre emner i studieprogrammet. Individuell søknad sender du til post@hvl.no .

  • All tilrettelegging skal sikre god faglig kvalitet på emnene. Det er helt avgjørende at du som student oppnår læringsutbytter for emnet.
  • Vi krever ikke sykemelding, men en egenerklæring fra deg om at fraværet er relatert til Covid1-9.  

Hvis det foreligger varsel om fare for ikke-bestått praksis, kan du ikke regne med å få tilrettelegging . 

Reglementet for fravær er hjemlet i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19

Digital rettleing og evaluering

Fyrst og fremst skal det vere fysiske møter mellom student, praksisrettleiar og kontaktlærer. Digitale praksismøte gjeld dersom smittesituasjonen tilseier at det er utfordrande at praksislærar kan vere til stades på praksisplassen. 

Her finn du oppskrifter for digitale praksismøter

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS