Retningslinjer for smittevern ved HVL

Her finner du retningslinjer for smittevern ved HVL knyttet til korona og covid-19. Retningslinjene er gyldige fra publiseringsdato, og er et levende dokument som justeres utfra smittevernsråd og føringer fra sentrale myndigheter.

Dette må alle kjenne til:

 • Syke studenter eller ansatte skal ikke være på campus.
 • Alle skal holde avstand på minst 1 meter til hverandre utenfor undervisningssituasjon. Dersom en i fellesareal og leseareal ikke kan holde 1 meter, så skal munnbind brukes.
 • Alle må følge god hånd- og hostehygiene
 • Bruk gjerne alternativ til offentlig transport til og fra campus der det er mulig.
 • Alle reiser bør vurderes i forhold til nødvendighet. Vurder/drøft gjerne reisens nødvendighet med nærmeste leder/lærer. Vær spesielt oppmerksom på å unngå reiser fra/til kommuner med høyt smittetrykk (over 150 smittede/100.000 innbyggere de siste 14 dagene). HVL-ansatte skal ikke reise på tjenestereiser til land som er omfattet av Utenriksdepartementets globale reiseråd. Reiser til EU/EØS, Sveits og Storbritannia og landene som står på EUs såkalte tredjelandsliste kan tillates. Det skal vurderes om reisen er nødvendig, og dette skal drøftes med nærmeste leder før avgjørelse om å reise blir fattet. Vær også oppmerksom på gjeldende karanteneregler ved slike reiser, og at disse reglene kan endres mens en er på reise.

Både studenter og ansatte skal gjøre seg kjent med disse retningslinjene. Vær også oppmerksom på de nasjonale tiltakene som til enhver tid er gjeldende.

Personer som ikke skal være på campus

Du skal ikke være på campus hvis du har:

 • symptomer på sykdom
 • mistanke om at du kan ha blitt smittet
 • bekreftet positiv covid-19-test
 • blitt definert som nærkontakt med en smittet (nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter) med en som har fått bekreftet covid-19. MERK: Dersom du er full- eller delvaksinert, eller har gjennomgått Cocid-19 sykdom siste 12 måneder kan du under noen forutsetninger være fritatt for smittekarantene. Se covid-19-forskriften.

Om du selv har fått covid-19, eller vært i nærheten av en som har fått covid-19, må du følge FHI sine retningslinjer for isolasjon og karantene før du kan gå tilbake til campus.

Du finner mer informasjon og retningslinjer på FHI sin nettside om:

Er du smittet?

HVL ønsker å bidra til å redusere spredningen av covid-19. Derfor setter vi pris på om studenter og ansatte som er smittet melder fra om dette, slik at HVL kan iverksette de riktige smitteverntiltakene.

 • Ansatte som er bekreftet smittet kan melde fra til sin leder, som vil melde dette videre i linjen.  
 • Studenter som er bekreftet smittet kan melde fra til sin kontaktlærer, som vil melde dette videre i linjen.

Fordi informasjon om helse er sensitive opplysinger, anbefaler vi at du snakker direkte med lederen eller kontaktlæreren din i stedet for å sende en melding eller e-post.

Smittesporingstiltak

For å bidra til smittesporing i undervisningsrom med fast møblering, ber vi om at du:

 • Sitter på ein plass som er merka med plassnummer på bordplata.
 • Tar bilde av plassnummeret ditt.
 • Lagrer bildet med plassnummeret på mobilen i minimum to veker.

Dersom du blir smitta, må du gi beskjed om plassnummeret ditt til HVL, og eventuelt til smittevernskontoret i kommunen.

Denne plakaten om smittevern i rom med fast møblering heng i undervisningsromma.

God hygiene og renhold

God hygiene er viktig for å begrense smitte. Du må følge FHI sine råd for hoste- og håndhygiene, både når du drar til og fra campus og når du er på campus.

Du finner informasjon om håndhygiene og hostevaner på FHI sin nettside

Alle campuser vil ha engangspapirhåndklær på toaletter og minikjøkken.

Hånddesinfeksjon blir plassert ved inngangspartier, i kafé og kaffebar, i lunsjsoner, ved heiser i 1. etasje og i datalaber. 

Campusene vil ha forsterket renhold på utsatte områder, som toaletter, dørhåndtak, heisknapper og andre flater som berøres av flere.

Utstyr som for eksempel tastatur eller behandlingsbenker, må du selv desinfiseres både før og etter bruk. Alle campuser vil ha lett tilgjengelig desinfeksjonsmidler og kluter for dette.

Det skal ikke være flere studenter i undervisningslokalene enn det er tilgjengelige plasser til, og brukerene av ordinære undervisningsrom må selv gjøre reint før undervisningen starter. Se fremgangsmåten i sjekklisten for smittevern i ordinære undervisningsrom.

Retningslinjer og smittevern for SimArena

Oppdatert 15.9.2021

Retningslinjene vil til enhver tid være basert på generelle smittevernregler fra FHI / Helsedirektoratet og Beredskapsledelsen ved FHS/ HVL. 

Trening ved SimArena laboratorier kan utfordre anbefaling om 2 meter avstand. Vi oppfordrer derfor alle som driver aktivitet på lab om å tenke nøye gjennom hvordan en planlegger og gjennomfører trening, slik at en ikke blir nærkontakt, og da heller ikke må i karantene dersom det oppstår smitte.

Man defineres som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med person som er bekreftet smittet med Covid -19 mindre enn 48 timer før den smittete fikk symptomer OG kontakten har vært under 2 meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER i direkte fysisk kontakt ELLER i direkte i kontakt med sekret. MERK: Dersom du er full- eller delvaksinert, eller har gjennomgått Cocid-19 sykdom siste 12 måneder kan du under noen forutsetninger være fritatt for smittekarantene (covid-19-forskriften).

Følgende regler skal derfor følges:

 1. Studenter som er syke eller mistenker sykdom tilsvarende Covid 19 smitte skal ikke møte opp eller delta i aktiviteter på lab. Oppstår det sykdom etter trening på lab – ta umiddelbart kontakt med din faglærer. Studenter som har vært i utlandet de siste 10 dager før lab aktivitet må ha fulgt FHI’s reiseråd
 2. Studentene og lærerne som skal gjennomføre aktiviteter på lab, skal ha gjennomgått informasjon og smittevernregler som gjelder for trening på lab. Informasjonen legges ut på Canvas.
 3. For å ha kontroll på antall deltagere og kontakt, opprettes kohorter / gruppesammensetninger med studenter, der samme kohort skal opprettholdes ved alle lab øvelser. Det skal dokumenteres ved hver øvelse med tidspunkt, hvem som har deltatt og i hvilken kohort. Dette for kunne spore smitte og begrense mulig smittespredning dersom sykdom oppstår.
 4. Lærere som er ansvarlig for tilrettelegging i lab vil ha ansvar for opprettelse av kohorter, og at det dokumenters hvem som har deltatt. Ved bruk av eksterne undervisere må ansvarlige lærere informere om, og tilrettelegge for gjennomføring av lab aktivitet etter gjeldende regler.
 5. Størrelsen på kohortene må tilpasses trening som skal foregå, sett opp mot antall som er tillatt på lab samtidig. Begrens antallet opp mot det som er hensiktsmessig, da alle i en kohort sannsynligvis vil bli satt i karantene dersom sykdom oppstår.
 6. Munnbind skal benyttes ved all aktivitet ved SimArena som følge av ekstra tiltak som er iverksatt nasjonalt/ kommunalt. Munnbind gjøres tilgjengelig på SimArena alle campus. Følg regler for bruk av munnbind. Det påpekes likevel at ansiktsnær kontakt bør begrenses og gjøres kortest mulig, slik at man reduserer smitterisiko ved eventuelt smittetilfelle.
 7. Håndhygiene gjennomføres hyppig i form av håndvask eller hånddesinfeksjon.
 8. Der lærere / instruktører arbeider i nær kontakt med studenter, må de avslutte arbeid med en kohort før de tar opp arbeid med ny. Påkledning og skift må tilpasses aktivitet som gjennomføres.
 9. Flere kohorter kan være aktive i samme rom, dersom de er organisert med tilstrekkelig avstand, og ikke har kontakt med hverandre. Lærer / instruktør kan gå mellom flere kohorter dersom de holder 2 meters avstand til dem som deltar.
 10. Studenter og lærere/ instruktører skal benytte egne klær eller uniform og inne sko ved lab øvelser, iht regler som gjelder for de ulike laboratoriene. Disse skal være rene og bare benytte til dette formålet. Studentene skal skifte til aktuelt tøy på skolen, og tilgjengelige garderober benyttes til dette.
 11. Utstyr og kontaktflater skal rengjøres mellom gruppene og etter siste gjennomføring, slik at det alltid er klart for nye grupper som skal benytte arealene. Gulvvask er ikke nødvendig etter hver gruppe, dette gjennomføres av renholdspersonale etter oppsatte rutiner.
 12. Avfall og brukt tøy skal samles og fjernes mellom hver bruk av lab iht regler som informeres ut – se oppslag i lab.
 13. Studentene går direkte til / fra lab i tilknytning til trening. Det tilstrebes at opphold i gang / garderober blir kortest mulig, og at man holder avstand til medstudenter i samsvar med generelle smittevernsrutiner ved HVL.
 14. Det er ikke tillatt å ta med mat eller drikke inn i lab eller i tilknytning til lab. Mat og drikke inntas i pauser i fellesområder, etter gjeldene regler der.
 15. Laboratoriene er åpen for egentrening / booking utenom organisert aktivitet for studenter. Lærer setter opp planer for gjennomføring gjennom  kohorter og tidstilgang for egentrening. Gjeldende smitteverntiltak opp mot Covid 19 pandemien og i henhold til denne retningslinjen, må opprettholdes.
 16. Regler for de respektive lab vil opprettes i samarbeid utdanningene, med mål om sikker og hensiktsmessig drift

Arbeid i laboratorium og spesialrom

Smittevern under skriftleg eksamen på campus

Skal du ha skriftleg eksamen på campus under koronapandemien? Sett deg inn i reglane for sittevern under skuleeksamen

Praksis

Styresmaktene legg til grunn at studentpraksis, så langt det er mogleg, skal gjennomførast sjølv i periodar med svært strenge smittevernstiltak.

Saman med praksisstadane planlegg HVL å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt, og innan dei til ein kvar tid gjeldande retningslinjer. Så lenge ein ikkje høyrer noko anna, skal studentar møte opp i praksis som planlagt.

Ver merksam på at situasjonen knytt til koronapandemien og retningslinjene frå myndigheitene stadig er i endring.

Dersom praksisstader innfører eigne smitteverntiltak som kan påverke praksisgjennomføringa, jobbar vi saman med praksisfeltet for å finne gode løysingar slik at studentar ikkje skal få forseinkingar i studieløpet.

Studentar må halde seg oppdatert i Canvas og på hvl.no/praksis.

Ansatte i risikogruppen jobber hjemmefra

Om du eller en i familien din er i risikogruppen (høy risiko) for covid-19, og vaksinering ikke er mulig eller tilstrekkelig, kan du få tilrettelegging med hjemmekontor og arbeidsoppgaver som ikke medfører kontakt med andre i særlig grad.

Gravide som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner, bør diskutere med egen lege om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Du finner mer informasjon om korona og risikogrupper på FHI sin nettside.

Smitteverntiltak på K2 ved campus Bergen

Disse ekstraordinære smitteverntiltakene for K2 gjelder så lenge smittevernreglene knyttet til korona er nødvendig:

 • Ansatte finner en arbeidsstasjon i egen etasje og beholder denne gjennom hele dagen (med arbeidsstasjon menes hev-/senk-pult med PC-skjermer. Hver avdeling er tildelt soner for sine ansatte i aktuell etasje. Ansatte skal forholde seg til disse sonene.

  MERK: Dersom du tar i bruk en arbeidsstasjon ut på dagen, så kan denne allerede ha vært i bruk. Du bør derfor i et slikt tilfelle rengjøre berøringsflater med fuktet microfiberklut i forkant av at du tar den i bruk.
 • Andre bordflater benytter man fritt, men har selv ansvar for å rengjøre disse med fuktet microklut før bruk. Det blir dessuten utført ekstraordinært, dagleg renhold av alle slike flater som deles.
 • Man kan bevege seg i alle etasjer så lenge smittevernreglene ivaretas. . 
 • Det blir utført ekstraordinært renhold av toaletter og torget/sosialsone i hver etasje. 
 • Rene microfiberkluter til ansatte gjøres daglig tilgjengelig i torget
 • Ansatte desinfiserer seg med antibac fra stativer flere steder i ansattsonene, bl.a. ved inngangene i torget/ansattsone. 

Nyttige nettsider


Om smittevernretningslinjene

Retningslinjene skal bidra til sikker drift under korona, og følger råd og føringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI), og Arbeidstilsynet.

FHI sin nettside om korona