Vil ha sterkare handling for norsk fagspråk

Kunnskapsdepartementet arbeider for tida med ein eigen handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. HVL meiner tida er moden for å etablere eit nasjonalt kompetansesenter for norsk fagspråk.

Det var i slutten av april HVL sendte inn sitt innspel til den nye handlingsplanen.

– Språk er viktig og HVL tar mål av seg av å ha eit aktivt og godt språkarbeid som set tydelege spor. Det er bra at departementet går breitt ut og ber om innspel. Vi helsar ei slik satsing velkomen og har sendt inn ei rimeleg kort og poengtert sak, seier prorektor for regional utvikling i HVL, Geir Kåre Resaland.

Han leiar det språkpolitiske utvalet i høgskulen som har arbeidd fram innspelet.

Prorektor ved HVL Geir Kåre Resaland.

Her skriv høgskulen:

HVL stiller seg svært positiv til at det blir laga ein handlingsplan for norsk fagspråk med ei brei tilnærming som involverer fleire departement.

Det er allereie teikna eit godt bilete av utfordringane for norsk fagspråk i akademia i dag. I høyringsnotatet blir det også peika på fleire viktige problemstillingar som vi kjenner oss att i. Norsk fagspråk er under press og det trengst ei tydeleg satsing. I vårt høyringssvar vil vi difor konsentrere oss om å komme med innspel på tiltak for korleis norsk fagspråk kan styrkast i utdanning, forsking og formidling.

Hovudpoenget handlar om å få plass gode insentiv, støtteordningar og strukturar som aukar vitskapleg formidling på norsk.

Les innspelet frå HVL

I innspelet peiker HVL på at handlingsplanen må ha særskilt merksemd på utvikling av nynorsk fagspråk.

Digital teknologi er eit anna moment som må styrkast. Om det skriv høgskulen:

Ein handlingsplan for norsk fagspråk i akademia må også kvile på erkjenninga av at vesentlege språklege aktivitetar i vår tid er innramma av digital teknologi. Dette fordrar eit særskilt medvit og særskilde tiltak knytt til utforming av og krav til digital programvare og plattformer. Under dette må det gjerast særskilde tiltak for at nynorsk som fagspråk som eit minimum har rimelege utviklingsvilkår i den digitale tidsalderen.

Handlingsplanen skal leggjast fram før sommaren og departementet har fått inn om lag 40 ulike innspel.

Les alle innspela på regjeringen.no