Skriftserien ved Høgskulen på Vestlandet

Skriftserien skal synliggjøre høgskulens FoU-virksomhet og stimulere ansatte til å dokumentere sitt faglige arbeid.

Utgivelser i skriftserien gir ikke publiseringspoeng, men serien kan være et alternativ der slik poenggivende publisering ikke er aktuelt.

Det er opprettet to serier:

HVL-Rapport (ISSN: 2535-8103)

Serien vil typisk omfatte de mest omfangsrike publikasjonene. Her kan det være naturlig å gi ut rapporter fra avslutta prosjekt, rapporter fra deler eller stadium i større prosjekt, resultater av utredningsarbeid og oppdragsforskning, rapportering av erfaringer og kunnskap innen et emne, seminarrapporter med innlegg og resultater fra større seminar/konferanser.

Se innhold i HVL-Rapport.

HVL-Notat (ISSN: 2703-710X)

Omfatter andre publikasjoner som man ønsker skal bli eksternt tilgjengelige. Utgivelser kan omfatte sluttrapporter fra mindre og avgrensa prosjekter, delrapporter fra prosjekter, forprosjektrapportering, større prosjektbeskrivelser, preprints, seminarrapporter, strategiplaner og årsmeldinger.

Se innhold i HVL-Notat.

Utgivelsene blir kun publisert digitalt og blir lagt ut under CC-BY-lisensHVL Open.

Det enkelte fakultet har ansvaret for kvalitetsvurdering og godkjenning av manuskript før dette blir sendt inn for publisering. I møte mellom prorektor for forskning, prodekaner for forskning og biblioteket den 03.06.2021 ble fakultetene enige om følgende praksis:

Forfatter sørger selv for at en kollega (internt i HVL eller fra en annen institusjon) med relevant kompetanse tar på seg arbeidet med å være referee på publikasjonen. Refereearbeidet må være frivillig og meritterende (f.eks. må det kunne dokumenteres og legges i praktisk-pedagogisk mappe). Fagseksjonsleder eller prodekan for forsking må kontrollere at arbeidet er kvalitetssikret av en tredje person før innsending. Avgjørelse om hvorvidt manuskriptet skal gis ut som rapport eller som notat, må også tas i denne prosessen. Ved innsending er det forfatter som signerer på at manuskriptet er godkjent i tråd med disse rutinene.

Biblioteket tar seg av pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket og sørger for at publikasjonene blir tilgjengelige gjennom bl.a. Oria og Google Scholar.

Slik gjør du

  1. Last ned en av wordmalene: HVL-Rapport eller HVL-Notat.
  2. Kopier teksten din inn i malen.
  3. Sørg for kvalitetssikring i tråd med rutinene beskrevet over
  4. Kontakt biblioteket ved Monica Bjorheim eller Lise Vik-Haugen for å få tildelt ISBN og publikasjonsnummer som du legger inn i manuskriptet.
  5. Send inn ferdig publikasjon.

Kontaktpersoner

Universitetsbibliotekar
Bibliotek
Seniorkonsulent
Bibliotek