Barn og natur i barnelitteraturen

Ahmed Akef Khateeb disputerer 25. 2. 2022 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlinga "Barnelitterære landskapskonstruksjoner. Økokritiske lesninger av tre danningsfortellinger".

I norsk barnelitteratur har positive fremstillinger av relasjonen mellom barn og natur lenge vært et tilbakevendende motiv. Denne avhandlingen søker å utvikle kunnskap om hvordan naturfremstillinger er del av barnelitterære danningsfremstillinger gjennom å nærlese fremstillinger av natur og barndom i et utvalg moderne barnelitterære klassikere.

De undersøkte tekstene er Stian Holes bildeboktrilogi om Garmann (2006; 2008; 2010), den illustrerte barneromanen Tonje Glimmerdal (2009) av Maria Parr, og ungdomsromanen Fredlaus (2006) av Ragnar Hovland. Tekstene skiller seg fra hverandre ved at de tilhører ulike barnelitterære sjangre, og ved at de henvender seg til ulike aldersgrupper. Likevel har tekstene flere fellestrekk, særlig at natur og naturerfaringer har stor betydning for barnekarakterene.

Lesningene bygger på en romantisk pedagogisk og litterær tradisjon som feirer relasjonen mellom barn og natur, og på økokritisk teori som undersøker relasjonen mellom litteratur og natur.

Avhandlingen viser at tekstutvalget reproduserer etablerte og romantiske tankemønstre om pastoral og vill natur, og at disse tankemønstrene har stor innvirkning på hvordan karakterene fortolker landskapene de er skrevet inn i.

Ved siden av det naturfeirende romantiske sporet, fremhever lesningene at karakterene tillegges refleksjoner om mennesket som en destabiliserende økologisk kraft. Dette er refleksjoner som leder til innsikter hos karakterene i at deres landskapstilknytninger ikke bare er idylliske og noe som kan feires, men som også er komplekse og sammensatte relasjoner som innebærer ansvar. Det gjør dem til kritiske og selvrefleksive karakterer som beveger seg mellom ulike måter å forstå seg selv og sin relasjon til natur på.

Avhandlingen bidrar med dybdeforståelse av barnelitterære fremstillinger av barndom og natur, og har relevans for barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner.

Veiledere i avhandlingsarbeidet har vært Nina Goga og Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, begge professorer ved Høgskulen på Vestlandet.


Ahmed Akef Khateeb_002.jpg

Disputas

25. februar 2022, kl. 10.30 i auditorium M005, Campus Bergen.

  • Førsteopponent: Professor Anna Nordenstam, Göteborgs universitet
  • Andreopponent: Professor Reinhard Hennig, Universitetet i Agder
  • Leder for komitéen: Førsteamanuensis Kristoffer Jul-Larsen, Høgskulen på Vestlandet

 

Prøveforelesning

25. februar 2022, kl. 9.00 i auditorium M005, Campus Bergen.
Oppgitt tema: «Fremstillingen av jenters danning i nordiske bildebøker fra 1970 til i dag»