Oppdateringer

WP1 - Språkspesifikk oppfattelse av leksikalsk avbildede tegn

Oppdatering juni 2023

Prosjektdesignet ble presentert på Norsk forskningskonferanse om tegnspråk og døvesamfunn i Trondheim og på Tegnspråkcafe på Bergen Døvesenter i februar 2023.

I vår fullførte WP1 en prøvekjøring av forsøksprotokollen som resulterte i noen endringer. Datainnsamlingen vil fortsette utover sommeren. Det er planlagt presentasjon av foreløpige resultater ved Language Acquisition and Language Process Lab ved NTNU høsten 2023.

Oppdatering desember 2022

I arbeidspakke 1 er designet ferdig utformet og stimuli til eksperimentet er spilt inn. Datainnsamlingen starter våren 2023. Planlagt presentasjon av prosjekt på FEAST.

WP2 Avbilding som et verktøy for språklæring og språkutvikling

Oppdatering juni 2023

Denne arbeidspakken har hatt pause det siste halve året. Arbeidet med analyse og formidling starter igjen høsten 2023.

Oppdatering desember 2022

I denne arbeidspakken er formålet å finne ut om, og eventuelt hvordan, avbilding i tegn kan bidra til barns læring av abstrakte begrep gjennom norsk tegnspråk og tegn-til-tale. Hittil i prosjektperioden har leder for arbeidspakke 2 og samarbeidspartnere hatt møter der prosjektet har vært diskutert. I tillegg har tre barnehagelærere i to barnehager bidratt i datainnsamlingen og deltatt i diskusjoner i forkant og underveis av denne. Datainnsamlingen er gjennomført.

Data er samlet inn gjennom observasjon av lesestund og intervju av barn og barnehagelærere. Foreldrene til barna har også besvart en spørreundersøkelse. Transkribering og analyse av data er godt i gang, men noe gjenstår.   

Det er deltakere fra to barnehager med i denne arbeidspakken, barnehage A og barnehage B. I barnehage A var det to grupper barn som deltok. Den ene hadde lesestund med tegn-til-tale og den andre hadde lesestund med norsk tegnspråk. Det var to observatører til stede (en med tegnspråk som morsmål og en som har lært norsk tegnspråk i voksen alder) i lesegruppene, og begge observerte og tok notater.

I barnehage B var det også to grupper barn som deltok. Her ble det lest med henholdsvis tegn-til-tale og talespråk. Her var det en observatør.

Barna var i alderen 5-6 år, og boka som ble lest var “Hvem rumpet brunosten?” av Erlend Loe. Dette er en bok som er ganske omfattende og komplisert med mange abstrakte begrep. Boken ble derfor lest over to dager per uke, og deler av historien ble lest og lekt igjen på ulike måter over fire uker. Totalt var det åtte leseøkter i hver gruppe i barnehagene.

Etter leseperioden ble barna intervjuet av barnehagelærer. Temaene var en samtale rundt de 20 abstrakte ordene som var valgt ut til spørreundersøkelsen. Barnehagelærer noterte stikkord og gav en skåre (1-4) på ordforståelsen. En observatør var til stede og noterte fra intervjuene i tillegg.

Til slutt ble barnehagelærerne intervjuet. Disse intervjuene ble filmet og transkribert.

Spørreundersøkelsen til foreldrene ble sendt ut i to omganger, før og etter gjennomføring av lesestund. Her ble det spurt om barnas kjennskap til 20 abstrakte ord fra en bok. Datainnsamlingen ble gjennomført i en periode preget av korona, og de ansatte var veldig travle i denne tiden. Det førte trolig til færre svar på spørreundersøkelsen, da det var barnehagelærerne som distribuerte denne.

WP3 Avbilding i kommunikasjon med døve innvandrerkvinner

Oppdatering juni 2023

Prosjektet forløper i henhold til oppsatt tidsplan.

Foreløpige funn fra WP3 blir presentert på «XIX World Congress of the World Federation of the Deaf», i Sør-Korea i juni 2023.

I tillegg har prosjektets WP3 blitt introdusert for et norsk publikum i Trondheim på «Norsk forskningskonferanse om tegnspråk og døvesamfunn», samt i Bergen døvesenter, begge i februar 2023.

Oppdatering desember 2022

Prosjektet forløper i henhold til oppsatt tidsplan. Prosjektet opererer med et måltall på fem deltakere, og har foreløpig innhentet data fra fire. Dette ble gjort i mars og april 2022. Det vurderes derfor videre datainnsamling av en eller to deltakere våren 2023. I prosjektet intervjues deltakerne i individuelle dybdeintervjuer. Disse er filmet, transkribert og blir annotert av DEPICT prosjektets forskningsassistent. Prosjektets WP3 og 4 har presentert foreløpige funn i juni 2022, på The 10th EST Congress: Advancing Translation Studies, i Oslo. WP3 utføres i sammenheng med ph.d. prosjektet “Døv og kvinne i et nytt land”, og vil i hovedsak bli fullført samt formidlet, etter at ph.d. prosjektet er avsluttet i august 2024.

WP4 Døve tolkers bruk av avbilding for å forhandle om mening

Oppdatering juni 2023

I arbeidspakke 4 har det kun vært fokus på annotering og transkribering av intervjuene, spesielt de siste månedene. Samtidig har det vært gjort et nytt intervju med døve kvinnelige immigranter (arbeidspakke 3), i gruppe denne gangen, som ble tolket. Tolken ble selv intervjuet etter oppdraget.

Sammen med de andre arbeidspakkene i DEPICT ble arbeidspakke 4 også presentert i Bergen Døvesenter i februar 2023. Data fra denne arbeidspakken inngår også i en presentasjon som blir lagt fram under World federation of the deaf’s sin XIX verdenskongress i juli i Jeju i Sør Korea (Ari Price). Dette er et samarbeid mellom arbeidpakkene 3, 4 og doktorgradsprosjektet til Ari Price.

Oppdatering desember 2022

Leder og samarbeidspartnere hadde sitt første møte i september 2021, og hadde ett møte juni 2022. På disse møtene har prosjektets design, tidsplan, prosjektets framdrift og relevante analytiske perspektiv blitt diskutert.

Intervjuer med døve kvinnelige immigranter, der døv tolk ble brukt, ble gjennomført i perioden mars-april 2022. Etter hvert intervju, ble tolken intervjuet om sine tanker om gjennomføringen generelt og bruk av avbilding spesielt.  

I mai 2022 foretok lederne av arbeidsgruppene 3 og 4 en foreløpig analyse av data. Disse analysene ble presentert ved 10th EST Congress: Advancing Translation Studies i Oslo juni 2022. Presentasjonen hadde tittelen “The use of depiction when creating intersubjectivity in interpreting​”. Parallelt ble data transkribert og videre annotert. I desember 2022 gjenstår noe arbeid. Når data er analysert, vil et nytt intervju av tolken gjennomføres.  

Neste møte i arbeidsgruppen er satt til vinteren 2023.

WP5 Bruk av avbilding i tolking for døvblinde

Oppdatering juni 2023

Siden sist har arbeidsgruppen hatt tre møter; i mars, april og juni 2023. Der har vi diskutert og jobbet med presentasjoner av våre funn. Noe av de analysene vi har gjort viser at en tolk kan både bruke det nøytrale tegnrommet, og egen og døvblindes kropp som en del av tegnrommet. I tillegg bruker tolken egen kropp for å innta rollen til en av personene det snakkes om når det tolkes til taktilt tegnspråk.

Dette og andre funn har vi presentert ved to anledninger; først i februar 2023 Trondheim på Norsk forskningskonferanse om tegnspråk og døvesamfunn med «The use of depiction when interpreting to tactile Norwegian Sign Language» (Giorgia og Gro Hege), deretter gjort tilgjengelig i Göttingen, i april, med «Use of space in tactile Norwegian Sign Language by interpreters (L2 learners)» (Giorgia). Vi hadde også en kort presentasjon av alle arbeidspakkene i DEPICT, inkludert denne, i Bergen døvesenter februar 2023.

Ut over dette har vi blitt akseptert til å presentere på Hapticconf 2023: Conference on Social-Haptic Communication, i september 2023 i Venecia. Der kommer vi til å stille med bidraget "Use of haptic communication by interpreters in tactile Norwegian Sign Language". Vi gleder oss!

Oppdatering desember 2022

Leder og samarbeidspartnere (heretter; arbeidsgruppen) hadde sitt første møte i 2021. Der ble prosjektets design diskutert, og det ble laget en tidsplan. For å spre informasjon om prosjektet til personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet og potensielle deltakere, ble det i desember 2021 publisert informasjon om prosjektet i SynHør-bladet og Døvblindes Ukeblad.

For å få data til prosjektet ble tre personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet som primært kommuniserer med taktilt tegnspråk, med tolker de kjente, invitert til å delta. På grunn av sykdom endte vi opp med to av hver. I juni 2022 filmet vi samtaler mellom de to personene med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet og et foredrag om Ragnhild Kåta som ble tolket til taktilt tegnspråk til dem. I tillegg ble den ene tolken intervjuet i etterkant av tolkesituasjonen.

Data fra den tolkede presentasjonen er analysert, og under et møte i arbeidsgruppen i Stockholm i november 2022 ble analysene gjennomgått (se bildene). Arbeidet med å forberede formidling av resultatene starter i desember 2022.

WP6 Forskjeller i bruk av avbilding mellom erfarne og uerfarne tegnspråktolker

Oppdatering juni 2023

Arbeidspakke 6 begynte å samle data våren 2023. Prosjektet fikk SIKT godkjenning i april 2023 (SIKT 178317) og vi begynte å samle date rett etterpå. Vi samler data i Oslo, Bergen og Trondhiem. Data består av et spørreskjema og to simulerte tolkesituasjoner, én til norsk tegnspråk og én til norsk tale.

Nå arbeider vi med annoteringer av de data vi har allerede samlet inn, selv om vi også fortsetter datainnsamlingen til høsten. Etikkgodkjenning for å behandle data i Sverige er sendt inn til den svenske etikkprøvningsmyndigheten. I juni 2023 var Natasha Parkins-Maliko og Elisabet Tiselus på workshopen BTS i Cartagena i Spania og presenterte de første funnene.

Oppdatering desember 2022

Arbeidspakken begynte sitt arbeid januar 2022, og startet først arbeidet med å rekruttere en postdoc med planlagt oppstart høsten 2022.

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i juni 2021. På dette møte diskutertes tidslinjen for prosjektet, og rekrutteringsprosessen for postdoc-stillingen. Det andre planleggingsmøtet fant sted i november 2021.

Arbeidspakkelederen startet sitt arbeid i januar 2022 og hadde som første oppgave å rekruttere til postdoc-stillingen. Rekrutteringsprosessen ble ikke ferdig før høsten 2022, og postdoc-stillingen (Natasha Parkins-Maliko) har oppstart mars 2023.

Høsten 2022 ble et møte gjennomført i arbeidsgruppen, der også postdoc’en var med. Det ble også avholdt et fysisk møte i Bergen. På begge disse møtene ble prosjektets design og gjennomføring diskutert.

Et første spørreskjema ble utarbeidet og sendt til NSD for evaluering. Godkjenningen ble gitt i november, og spørreskjemaet ble sendt ut i desember.