Om prosjektet

Prosjektinformasjon i forskningsdatabasen Cristin

 

Tegnede språk er komplette og uavhengige språk. De kan uttrykke alle slags fakta, meninger og følelser, akkurat som talte språk. Norsk tegnspråk (NTS) er forskjellig fra andre tegnspråk i verden. Fordi om en kan britisk eller tysk tegnspråk, betyr det ikke at en kan forstå det som sies på norsk tegnspråk. 

Likevel, når tegnspråklige, som ikke har et felles språk, møtes i internasjonale settinger, kan de kommunisere mer uanstrengt med hverandre enn det talespråklige i samme situasjon kan. Den grammatiske bruken av depiction, på norsk avbilding, kan delvis forklare årsaken til dette. Avbilding kan for eksempel være når vi former vår hånd som et telefonrør og løfter det opp mot øret. De som kjenner til hva en telefon er, vil kunne forstå bevegelsen som at “jeg ringer deg”.

Avbilding er en viktig del av grammatikken i NTS og andre tegnede språk, og blir brukt for å kunne kommunisere effektivt og hensiktsmessig. Likevel, det kan være krevende å lære seg å bruke avbilding idiomatisk, eller, billedlig. Å bruke avbilding krever at vi nøye vurderer hvilke delte erfaringer personene i samtalen har. Dette er en ferdighet tegnspråklige døve ofte mestrer på en svært god måte.

De seks forskningsområdene i DEPICT

Ved å fokusere på hvordan erfaringer innen norsk døvekultur bidrar til å forme avbilding i NTS vil vi undersøke (1) hvordan avbildende tegn blir oppfattet og forstått av tegnspråklige fra ulike land (med ulikt tegnspråk), (2) i hvilke kontekster det er nyttig for hørende barn å lære avbildende tegn, og (3) hvordan avbilding blir brukt av døve immigranter. Gjennom prosjektet ønsker vi også å få fram kunnskap som kan bidra til å gi tolker og andre yrkesutøvere en dypere forståelse for tegnspråklig kommunikasjon gjennom å undersøke (4) hvordan døve tegnspråktolker bruker avbilding til å forhandle om mening, (5) hvordan avbilding blir brukt når det tolkes for døvblinde, og (6) om nyutdannede og erfarne tolker benytter avbilding på ulike måter.

Les mer om forskningsområdene på denne siden

Lenke til prosjektbeskrivelsen