Hva er verkstedsmetoden?

Verkstedsmetoden

EX-PED-LAB baserer seg på verksteder for samskaping.

I våre verksteder bringer vi sammen barnehageansatte, ledere og forskere - noen ganger sammen med kunstnere, designere, studenter, barn og familier - for felles utforsking. Vi møtes fysisk over 1/2-1 dag, og arbeider sammen på forskjellige måter og med ulike tema. Felles for arbeidsmåtene er at samskaping står i høysetet. Forskerne forsker ikke de barnehageansatte, men med dem.

Modellen over viser hvordan vi ser på samskaping av forståelse og ny kunnskap. Den har vi laget på bakgrunn av et verksteds-pilotprosjekt, som du kan lese mer om i rapporten Barnehagelærer som medforsker.

Modellens runde form er inspirert av metaforen kompass; den antyder retningen men må alltid sees i sammenheng med terrenget. Modellen har tre nivåer. Den ytterste sirkelen utgjør premissene og de sentrale vilkårene for EX-PED-LAB-metodologien: bærekraftige praksiser, kultur for utforskning, systemisk ledelse, gode vilkår, gjensidig tillit, personlig engasjement, forhandling og endringspraksis. Den midterste sirkelen samler åtte sentrale aktiviteter i gjennomføringen av verkstedene. Den innerste sirkelen sier noe om kjernen i modellen - at felles deltakelse skal føre til ny kunnskap.

Hvordan foregår verkstedene?

Noen verksteder har en akademisk tilnærming med analyse og respons på deltakernes forberedte arbeider, som kan være deltakende observasjon, tegninger, fortellinger, foto og film. Andre har en praktisk tilnærming hvor vi fantaserer og prøver ut forskjellige løsninger. Prosjektgruppene i barnehagene får ofte en oppgave i forkant, og bringer med seg sine refleksjoner og opplevelser fra hverdagen i barnehagen. 

Bilde av en person som bretter et stykke papir.

Hvor kreativ kan du være med et stykke papir? Bildet er fra prosjektets aller første verksted våren 2022. Foto: Lene Angelskår (HVL).

I EX-PED-LAB vil vi studere verksted som arbeidsform i lys av nye, delte lederroller i sektoren, samt hvordan verkstedmetoden kan styrke verdier for en bærekraftig fremtid. Ved å etablere et forum der barnehagelærere og ledere deler erfaringer fra sitt pedagogiske arbeid med forskere og lærere fra barnehageutdanningen - men også bryte denne interne kretsen ved å invitere inn ekspertise fra utenfor sektoren - kan vi utforske, utfordre og videreutvikle kunnskap og praksis.

Utviklingen av denne verkstedsmetodologien skal svare på kunnskapsbehovet rundt hvordan ulike aktører i barnehagesektoren kan samarbeide. Metodologien er utprøvd gjennom et forprosjekt.  Når vi nå videreutvikler dette, får vi sjansen til å prøve ut og ytterligere teoretisere metoder for samarbeid mellom flere partnere med ulike roller i barnehagesektoren og andre som har interesse i å skulle skape bedre vilkår for barn.

På EX-PED-LABs første verksted i 2022 ble deltakerne bedt om å ta med et objekt som symboliserte en viktig verdi i barnehagen. Foto: Lene Angelskår, HVL.