MetaLearn

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Prosjektperiode: 2020-2026

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles «metaspråklig bevissthet» (MSB), det vil si at de kan bruke sine kunnskaper om språk generelt, som et redskap for å forstå det de prøver å lære. Selv om forskere er enige i at metaspråklig bevissthet er viktig, har fenomenet hittil ikke vært gjenstand for utstrakt forskning og er ikke i tilstrekkelig grad forstått. Dette er særlig tilfellet for MSB i tidlig formell språklæring (språklæring i grunnskolen), både i Norge og internasjonalt. 

På bakgrunn av dette undersøker MetaLearn-prosjektet unge språklærere sin MSB, hvordan den utvikler seg og hvordan man kan fremme en slik utvikling i klasserommet.  

I løpet av det første året, har forskningsprosjektet utviklet en test for å måle MSB i norsk sammenheng. Denne ¨MetaLearn-testen¨ ble først prøvd ut, eller pre-testet, på 350 elever fra norske barneskoler i mai 2021. Målet med pre-testingen var å konstruere to testsett med lik vanskelighetsgrad og samme nivå av diskriminering, noe som er nødvendig for at man skal kunne sammenligne ulike klassetrinn og utvikling over tid.  

I prosjektets andre år (2021/2022) ble første og andre runde av datainnsamlingen gjennomført. Fra oktober 2021 følger MetaLearn utviklingen til 175 elever på fem ulike skoler, fra starten av tredje trinn og frem til slutten av fjerde trinn. Alle elevene har gjennomført MetaLearn-testen, i tillegg til standardiserte tester for norsk og engelsk, logisk tenkning, og leseflyt i norsk. I tillegg har MetaLearn samlet inn relevant bakgrunnsinformasjon fra foreldrene, slik som deltakernes språk hjemme.  

MetaLearn undersøker også lærernes tanker og meninger om MSB samtidig som prosjektet ser på hvordan MSB kan fremmes i undervisning. Elevenes norsk- og engelsklærere sine tanker og meninger om MSB har blitt undersøkt gjennom et spørreskjema (som MetaLearn utviklet), intervjuer og klasseromsobservasjoner. I tillegg har prosjektet foretatt intervensjoner hvor en del av de deltakende elevene løser oversettelsesoppgaver. Ved å invitere de språklærende til å bruke kunnskap de har om språk i møte med andre kjente og ukjente språk, har oversettelsesoppgaver potensialet til å fremme metalingvistisk tenking. Gjennom ett semester har et utvalg elever fra tre av de deltakende skolene blitt tatt opp på lydbånd mens de jobber med å løse oversettelsesoppgaver i grupper. De oversatte tekstene og lydopptakene vil samlet kunne gi oss innsikt i elevers metalingvistiske tenkning og man vil forhåpentligvis kunne si noe om hvilket potensial slike aktiviteter har til å promotere MSB.  

For Norge vil MetaLearn møte et akutt behov for å fremme flerspråklighet hos alle elevene - både elever med norsk som førstespråk og elever med minoritetsbakgrunn. Dette kan hjelpe skoler og lærere med å styrke alle elevenes muligheter til å utnytte sitt fulle språklige potensial og gi dem en solid basis for å utvikle seg som flerspråklige borgere. 

Forskningsrådet finansierte MetaLearn med 12 millioner kroner i støtte gjennom FINNUT - Forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

MetaLearn tilhører forskningsgruppen Analyzing and Assessing Linguistic Multicompetence (AALM) ved Høgskulen på Vestlandet.

Se vår engelske nettside for mer informasjon