Styringsgrunnlaget for utøving av ledelse i nordiske barnehager

Målet med dette treårige prosjektet er å utvikle et vitenskapelig grunnlag for å forstå, realisere og spre kunnskap om lederoppdraget for «barns beste»

Dette er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Nordisk förskola og BARNkunne - senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet er finansiert av Nordplus Horizontal.

Mål med prosjektet

Prosjektets mål er å utvikle et vitenskapelig grunnlag for å forstå, realisere og spre kunnskap om lederoppdraget for «barns beste». Vi søker å forstå ledelse av barnehager med utgangspunkt i det faglige og profesjonelle mandatet de nordiske land formulerer i styringsdokumentene. En systematisk reviewstudie (scoping review) gjennomføres for å se nærmere på sammenhengen mellom barnehageledelse og styringsdokument for barnehager i Norden.

Bakgrunn

En kunnskapsoversikt om ledelse i barnehage og skole i 2014 viste svært lite forskning om ledelse innen barnehage i Norden, sammenlignet med i skolesektoren (Mordal, 2014). Birkeland et al. (2021) viser til en betydelig økning de siste 10 år. Den oversiktstudien var avgrenset til å fokusere på systemisk ledelse.

Dette prosjekt vil oppsummere og spre kunnskap fra et bredere landskap av forskning om ledelse i barnehagekontekster i Norden. Det er sentralt å se på både likheter og forskjeller i det man omtaler som den nordiske barnehagemodellen.

Tre innganger til funnene

Prosjektet åpner for tre innganger til de funn som gjøres:

  • Hva som menes med «barns beste» i barnehagepolitikken i nordiske land,
  • Variasjoner mellom ulike lands tradisjoner for styring av barnehager.
  • Perspektiv på ledelse i studier av barnehager i nordiske land.

Studien legger grunnlaget for videre dialog om ledelse med barnehageledere i de baltiske land i del II av prosjektet.

 

Les mer på Nordisk Förskolas nettsider om prosjektet.