Scholars at Risk (SAR)

HVL er medlem av det internasjonale nettverket Scholars at Risk (SAR), hvis hovedformål er å beskytte truede akademikere, fremme akademisk frihet og forsvare alles rett til å tenke, stille spørsmål og dele ideer fritt og trygt.

Over 500 høyere utdanningsinstitusjoner i ca. 40 land er medlem av nettverket Scholars at Risk (SAR), og kjemper sammen for grunnleggende menneskerettigheter særlig knyttet til akademikere og det globale akademiske samfunnet. Dette gjøres gjennom å øve politisk press, gjennom informasjon, rådgivning, rettshjelp med mer. Gjennom Scholars at Risk er HVL med på å sette akademisk frihet på dagsorden og bidrar til å beskytte enkeltforskere som blir truet på grunn av arbeidet sitt.

Vertsinstitusjon

En av SARs viktigste oppgaver er å gi forfulgte forskere et midlertidig fristed ved en vertsinstitusjon utenfor hjemlandet. HVL har satt av midler til å ta imot en forsker hvert år fra 2019.

Hovedkontoret til SAR i New York mottar kontinuerlig søknader fra forfulgte forskere som de kvalitetssikrer og videresender til partnerinstitusjoner for vurdering. HVL har satt ned en egen komite for å behandle slike søknader. Komiteen består av en faglig representant fra hvert fakultet, en representant fra personalavdelingen og en representant fra avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon.

SAR-nettverket består av universiteter, høgskoler og assosierte medlemmer verden over. Scholars at Risk ble etablert ved University of Chicago i juni 2000. Ved oppstart var de fleste medlemsinstitusjonene amerikanske, men i de senere år har den sterkeste tilveksten kommet i Europa og andre kontinenter. Per januar 2018 består SAR av ca. 506 institusjoner i 37 land. 

SAR har de siste årene opplevd en veldig pågang fra scholars som søker beskyttelse. Krigen i Syria og den politiske situasjonen i Tyrkia har ført til rekordsøkning derfra, men også mange andre steder er det risikofylt å drive med forskning og undervisning. Nye visumlover i USA og politiske endring i Øst- og Sentral-Europa har gitt de europeiske seksjonene ekstra stort ansvar, og gjør Scholars at Risk mer relevant og viktig enn noensinne.

Norsk seksjon

I Norge er samtlige universiteter, UHR, SAIH og en rekke høgskoler medlemmer. Disse institusjonene gikk sammen og etablerte den norske seksjonen av SAR i mai 2011. En valgt styringsgruppe bestående av SAR kontaktpersoner fra fem av medlemsinstitusjonene står for ledelsen av arbeidet.

Kontaktperson ved HVL

Rådgivar
Avdeling for HR