Søknad om fysisk tilrettelegging i studiesituasjon

Søknadar blir behandla i tråd med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .