Søknad om tilrettelegging av obligatorisk læringsaktivitet/arbeidskrav

Søknadar blir behandla i tråd med forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7.

Handsaming av personopplysningar som er henta inn for administrative formål ved HVL, skjer i samsvar med føresegnene i personvernforordninga .