Førstelektor

Aud Berit Fossøy

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna lektor med hovudfag i sosiolog frå NTNU, 1991. Tilsett ved ungdoms- og vidaregåande skule til sammen 8 år. Tilsett ved campus Førde frå 1.8. 1993 med undervisningsoppgåver på bachelor i sjukepleie, ulike vidareutdanningar og på master. Har i ei årrekke hatt faggruppeansvar for ulike emner, samt ansvar for vidareutdanning i Helsepsykologi.
Frå 2013: førstekompetanse i sosiologi og helsefremjande/ førebyggjande arbeid.
Spesiell interesse for feltet helsesosiologi; korleis det som ofte blir opplevd som personlege problem med indvividuelle løysingar, kan knyttast til strukturelle eller kulturelle problem.
Har ansvar for internasjonaliseringsarbeid med inn- og utreisande studentar. Fleire opphald i bl.a. Zambia for å følge opp våre samarbeidspartar.

Underviser i

 • Underviser i helsesosiologi; helse og sosial ulikskap, korleis vi kan forstå fenomenet 'helse', kultursensitiv kommunikasjon, emne innanfor prosjekt- og forskningstem,ma

Forskar på

 • Helse og kulturaktivitet
 • Personar med demens og nettverk
 • Organisering av rettleiing ved praksisstudie

Forskargrupper

 • Kvalitet og innovasjon i eldreomsorga

Utvalde publikasjonar

 • Seniorkoret som møteplass og helsefremmende arbeid i den tredje alder

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig (2016)
 • Grindagutar på sjukeheim: Tilsette sin erfaring med kulturprosjekt

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig, Grov, Ellen Karine (2013)
 • Seniorkor - helsefremjande aktivitet i stødig ramme

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig (2012)