Høgskulelektor

Bente Gunn Melheim

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett ved sjukepleieutdanninga i Førde sidan 1996. Arbeidet er hovudsakleg knytt til praksisoppfølging av sjukepleiestudentar med praksisstudiar i heimesjukepleie. Eg rettleiar på ulike skriftlege oppgåver, og føreles om ernæring og ulike tema knytt til helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Eg er utdannna sjukepleiar frå Nordland sykepleierhøyskole i 1985. Arbeidserfaring har eg frå medisinsk og kirurgisk sengepost og frå sjukeheim. Eg fullførte hovudfag i sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen i 2004, og helsesøsterutdanning med folkehelseprofil ved NTNU i Ålesund i 2016. I 2018 kombinerte eg arbeidet i høgskulen med arbeid som helsesøster i skulehelsetenesta.

Deltek i forskargruppa Kvalitet og innovasjon i helesetenesta 

Utvalde publikasjonar:

Melheim, B.G. (2007). Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem. Klinisk sygepleje 21(2):26-34

Melheim, B.G. & Hauge, S. (2010). Makt og motmakt i sykehjem. Refleksjoner over pasienters mulighet for maktutøvelse i lys av Michel Foucaults tankesett. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 12(3):28-36

Melheim, B.G. & Sandvoll, A.M. (2017). Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast. Sykepleien Forskning 10.4220/Sykepleienf.201764708.

Melheim, B.G. & Sandvoll, A.M. (2018). Nasjonale og internasjonale verktøy for å kartlegge ernæringsstatus hos heimebuande eldre. Fjordantologien 2018. DOI: 10.18261/9788215031224-2018-07.