Førstelektor

Bente Gunn Melheim

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett ved sjukepleieutdanninga i Førde sidan 1996. Arbeidet er hovudsakleg knytt til praksisoppfølging av sjukepleiestudentar med praksisstudiar i heimesjukepleie. Eg rettleiar på ulike skriftlege oppgåver, og føreles om ernæring og ulike tema knytt til helsefremjande og førebyggjande arbeid. For tida er eg emneansvarleg for SK157 Helsefremjande og førebyggjande arbeid (15 st.p.).

Eg er utdannna sjukepleiar frå Nordland sykepleierhøyskole i 1985. Arbeidserfaring har eg frå medisinsk og kirurgisk sengepost og frå sjukeheim. Eg fullførte hovudfag i sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen i 2004, og helsesøsterutdanning med folkehelseprofil ved NTNU i Ålesund i 2016. I 2018 kombinerte eg arbeidet i høgskulen med arbeid som helsesøster i skulehelsetenesta.

Deltek i forskargruppa Kvalitet og innovasjon i helesetenesta 

Utvalde publikasjonar:

Melheim, B.G. (2007). Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem. Klinisk sygepleje 21(2):26-34

Melheim, B.G. & Hauge, S. (2010). Makt og motmakt i sykehjem. Refleksjoner over pasienters mulighet for maktutøvelse i lys av Michel Foucaults tankesett. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 12(3):28-36

Melheim, B.G. & Sandvoll, A.M. (2017). Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast. Sykepleien Forskning 10.4220/Sykepleienf.201764708.

Melheim, B.G. & Sandvoll, A.M. (2018). Nasjonale og internasjonale verktøy for å kartlegge ernæringsstatus hos heimebuande eldre. Fjordantologien 2018. DOI: 10.18261/9788215031224-2018-07.