Førsteamanuensis

Anne Marie Sandvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Forskingsgruppeleiar for forskningsgruppa kvalitet og innovasjon i eldreomsorga. Underviser i eldreomsorg og forskingsmetode på bachelor i sjukepleie og master i samhandling. Dei siste åra har eg vore oppteken av å involvere studentar i forsking. Mellom anna har vi ein studie der vi involverer fyrste års sjukepleiestudentar i forsking i sjukeheim. Eg har også fleire prosjekt der masterstudentar er involvert. Eg er sjukepleiar, har hovudfag i helsefag og ph.d. i sjukepleie.

Forskar på

  • Eldreomsorg; pleiepraksis i sjukeheim, samhandling, aktivitetar for bebuarar i sjukeheim og eldre sitt funksjonsnivå.

Forskargrupper