Arbeids- og kompetanseområde

Eg jobbar som kommunikasjonsrådgivar, og dekkjer fleire ulike oppgåver. Eksternkommunikasjon er eit hovudfelt for meg - kontakt med media, forskingskommunikasjon og skriving for websida vår, hvl.no. Eg jobbar også med internkommunikasjon og støtte til leiarar.
Som forskingsformidlar samarbeider eg med Idun A. Husabø frå Vestlandsforsking, som også har ei prosjektstilling ved HVL. Vi jobbar med å motivere og hjelpe fagfolk til å formidle arbeidet sitt, og med å løfte fram forskinga ved HVL i media. Eg har skrive fleire artiklar for forskning.no, og desse kan lesast her: http://forskning.no/profil/katrine-sele. I 2015 vann eg prisen for årets beste forskningsartikkel med denne saka: http://forskning.no/historie-biologi/2015/03/8000-ar-gammal-tsunami-oydela-kystsamfunn-i-noreg-og-skottland.
Tidlegare har eg 15 års erfaring som avisjournalist, og eg har skrive fem dokumentarbøker. Den nyaste boka mi er Jølster hotell: historier frå eit asylmottak (Samlaget, 2017).