Arbeids- og kompetanseområde

Fagfeltet mitt er norsk språk og språkbruk, språkleg variasjon og -endring, språkhistorie, norsk som andrespråk og barns språkutvikling. Eg underviser i språklege emne i barnehage-og grunnskulelærarutdanninga.
For tida er eg stipendiat i norskdidaktikk, innanfor fagfelta norsk som andrespråk og sosiolingvistikk.

Underviser i

  • Eg underviser i språklege emne i norskfaget og i andrespråkspedagogikk i BLU- og GLU-utdanninga og i vidareutdanninga av lærarar.

Forskar på

  • Eg forskar på språk og språkbruk i didaktisk samanheng. Phd.-prosjektet mitt handlar om lærarspråket i innføringsklassar, eller meir presist korleis læraren tilpassar det norske, munnlege språket sitt i møte med andrespråkselevar og kvifor desse tilpassingane skjer.

Forskargrupper