Høgskulelektor

Dziuginta Baraldsnes

Arbeids- og kompetanseområde

PhD prosjekt: En komparativ analyse av sammenhengen mellom skoleklima og kontaktlærernes aktiviteter innenfor Olweusprogrammet (OP): en studie fra Litauen og Norge
Målet med studien er å undersøke sammenhengen mellom skoleklimaet og kontaktlærernes aktiviteter innenfor OP i litauiske og norske skoler.
Hovedhypotesen: et bedre skoleklima stimulerer kontaktlærerne til å forebygge mer aktivt mobbing ved bruk av OP.
Om prosjektet:
Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold, utnytting og misbruk (UNISEF, 2011). Mobbing i skolen er forstått å være et komplekst og et systemisk problem. Det har blitt utviklet og implementert mange ulike evidensbaserte anti-mobbeprogrammer, men en meta-analyse av 44 anti-mobbeprogrammer, gjennomført av Ttofi & Farrington (2009: 23), konkluderte med at "fremtidige tiltak bør være forankret i det vellykkede OP <...> ". Mobbing i skolen er nært relatert til skoleklima, som er definert som "kvaliteten og karakteren av skolehverdagen" (Cohen et.al, 2009: 182). Den økologiske systemteorien (Bronfenbrenner, 1979) vil bli brukt som et teoretisk rammeverk for forskningsdesignet. Denne studien anvendes i ikke-eksperimentelt, tverrsnitts og forklarende korrelasjonsforskning. Den komparative analysen i studien vil ha et internasjonalt perspektiv, og vil fokusere på litauiske og norske skoler. Studien vil bli utført ved hjelp av en kvantitativ undersøkelse, der data vil bli samlet inn gjennom et standardisert spørreskjema. Alliansen for studier av skoleklima (ASSC) har blitt kontaktet og tillatelse til å tilpasse instrumentet Evaluering av skoleklima er gitt. Populasjonen består av kontaktlærere fra de litauiske og norske skolene, som har implementert OP. Etiske problemstillinger vil bli tatt hensyn til.
Veilederne:
Professor Solvejg Jobst (Høgskulen på Vestlandet, Norge)
Professor Liudmila Rupsiene (Universitetet i Klaipeda, Litauen)

Forskar på

  • Mobbing
  • Digital mobbing
  • Skoleklima

Forskargrupper

  • PEDLAB
  • SIRIUS