Stipendiat

Amanda Miriam Tallis

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo (2021), hvor jeg skrev masteroppgave om integrering av flyktninger gjennom obligatoriske integreringstiltak (bl.a. introduksjonsordningen), i en kommune på Østlandet. Videre har jeg jobbet som vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning. Der jobbet jeg blant annet med flere ulike prosjekter knyttet til innvandring, integrering og likestilling.

Fra februar 2022 er jeg ansatt som stipendiat på et NFR-prosjekt: On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities. Prosjektet skal se på innvandrerkvinners deltakelse i det norske arbeidsliv, gjennom ulike metodiske og teoretiske tilnærminger. Prosjektet mitt vil blant annet se på kvinnenes ambisjoner, opplevde muligheter og barrierer i møte med arbeidslivet i Norge, gjennom en etnografisk tilnærming. Videre vil prosjektet trekke på teoretiske perspektiver som bl.a. interseksjonalitet og transnasjonalisme. Prosjekts overordnede mål er å fremskaffe mer kunnskap om hva det er som gjør at mange kvinner med innvandrerbakgrunn står utenfor det norske arbeidsliv over tid, og hva som er mulige tiltak for å øke og opprettholde deltakelse i arbeidslivet.

Forskar på
  • Migrasjon 
  • Integrering 
  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Velferdstjenester 
Forskargrupper

Rett, demokrati og velferd (https://www.hvl.no/forsking/gruppe/rett-demokrati-og-velferd/)