Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsoppgaver:

Etablerer systemer og tjenester for karriereutvikling av forskere ved HVL, både for akademiske karriereløp og for et arbeidsliv i offentlig og privat sektor.

Visjonen er å utvikle morgendagens forskere for regionens arbeidsliv. Vi skal svare på FNs bærekraftsmål, større samfunnsutfordringer og bygge et kunnskapsbasert arbeidsliv hvor forskning og innovasjon fremmer en grønn og bærekraftig omstilling av samfunnet. 

Vi skal trene på samkapning mellom akademia, offentlig sektor og næringslivet.  Noen av løsningene er å øke sektormobiliteten via økt rekrutering av forskere til næringslivet, økt bruk av forskning og innovasjon i offentlig sektor, og bedre de akademiske karriereløpene. 

- Prosjektleder på EU-prosjektet DocTalent4EU (https://cordis.europa.eu/project/id/101095292)

Kompetanser:

Diplomati og Science Policy: Jeg har en bakgrunn fra utenrikstjenesten som diplomat, vitenskapsattaché og spesialutsending fra Kunnskapsdepartementet ved de norske amabsssadene i USA og Canada, med ansvar for internasjonalt samarbeid innenfor forskning, teknologi og høyere utdanning.

Næringsliv og industri: Jeg har arbeidet med å bygge økosystemer for innovasjon og entreprenørskap med mål om å etablere nye eksportindustrier. Arbeiderfaring fra Sanofi (big-pharma) og næringslivsklyngen The Life Science Cluster.

Forvaltning og virkemidler: Jeg har arbeidet med strategier og virkemidler for samarbeid mellom utdanning, forskning og arbeidsliv/innovasjon (kunnskapstriangelet) ved Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse. Jeg spesialiserte meg også på tematikkene livslang læring, arbeidslivsrelevans og på Panaoram-strategien (samarbeid med prioritere smarbeidsland utenfor Europa). Ved HK-dir fikk jeg god kjenskap til UH-sektoren og medforfattet bla. den årlige tilstandrapporten for norsk høyere utdanning. I tillegg har jeg vært kompetansemegler for Oslo på området livsvitenskap og digitalisering (FORREGION: forskningsbasert innovasjon i regionene).

Forskning: Jeg er utdannet molekylærbiolog og har 17 år forskningerfaring fra UiB innenfor kognisjon og biologisk psykiatri. Har mottatt personlige forskningsstipend fra Forskningsrådet og BMFS. Erfaring med søknadsskriving, studentveiledning, programledelse og internasjonalt samarbeid. Jeg har internasjonal forskererfraing fra opphold i Frankrike (Paris, 2 år) og USA (Boston, 1 år).

Underviser i

Undervisningserfaring: kollokvieleder som student (kjemisk institutt, UiB), undervisningsplikt som postdoktor ved fysiologisk institutt, UiB (2000-2002), hovedveidleder for masterstudent (UiB, 2012), hovedveileder for forskerlinjestudent (2011), medveilder for doktorgradsstudent (UiB, 2012) og involvert i prakstisk veildedning av flere masterstudenter og doktorgradsstudenter i deres forskningsprosjekter (2000-2013). 

Forskar på

Verv/deltidsengasjement innenfor FoU og innovasjon:

Styreleder i og eier av det private startup-selskapet Nightingale AS som identifiserer og utvikler nye medikament-targets for kreft.

Styremedlem i Flyt Medical A/S - et helseteknologifirma som utvikler nye diagnostiske apparater.

Medlem av Policygruppen til NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (www.nora.ai)

Publikasjoner og statestikk:

21 fagfellevurderte forskningsartikler på områdene nevrovitenskap, genomikk, psykiatri, og molekylærbiologi og cellebiologi.

H-index = 18, gjernnomsnitt 84 siteringer pr. artikkel.

Artikkel med høyeste Impact Factor 176 med 206 siteringer fra 2012 (NEJM).

Publikasjonar

Vis alle