Professor

Bodil Elise Ravneberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er statsviter og opptatt av organisering og tilrettelegging av tjenester for samfunnsborgerne. Viktige tema i forskningen min er politikkutforming, samarbeid og koordinering for sosial deltakelse, mangfold og integrering/inkludering. Arbeidet mitt omfatter analyser av ulike politikkområder og mange av dem i et historisk perspektiv, især innen utdanning, velferd og folkehelse. Utvikling og endring av velferds- og omsorgsideologier, enhetsskolens historie, velferdsteknologiske løsninger, profesjonaliseringsprosesser, organisasjonsperspektiver og endringer i synet på mottakere av velferdstjenestene har stått sentralt. Teoretisk har de viktigste verktøyene blitt hentet fra profesjonsteori, organisasjonsteori, historisk sosiologi, demokratiteori, skole- og utdanningshistorie, samt teorier om sosial kapital, politisk og sosial deltakelse og medvirkning. Metodisk har jeg arbeidet mest med kvalitative metoder, men har også anvendt kvantitative metoder i noen grad.

Underviser i

 • Bachelor i folkehelsearbeid: Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode
 • Samfunnskunnskap i grunnskolelærerutdanningen
 • PhD studiet: Studier av danning og didaktiske praksiser
 • Bachelor i folkehelsearbeid: organisasjons- og samfunnsperspektiv

Forskar på

 • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
 • Velferdsteknologier og profesjonene
 • Integrering av barn og unge i utdanning og lokalsamfunn

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Preservice teacher perspectives on teaching controversial political issues in multicultural classrooms in Norway and South Africa

  Ravneberg, Bodil Elise, Rangnes, Toril Eskeland (2022)
 • Mot en kontekstuell forståelse av fordomsbegrepet.

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise, Solbue, Vibeke (2021)
 • Bokbad på Litteraturhuset i Bergen: Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravneberg Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (2021). von der Lippe, M. (red.). Oslo: Universitetsforlaget. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn (2021). Bodil Ravneberg et.al. (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

  Lippe, von der, Marie, Vogt, Kristoffer Chelsom, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Funkisbevegelsens identitetspolitikk

  Ravneberg, Bodil Elise (2021)