Førsteamanuensis

Grethe Nina Hestholm

Arbeids- og kompetanseområde

Allmennpedagogikk, yrkespedagogikk, pedagogisk filosofi, erfaringslæring, praksiserfaringar, praksisteori- og filosofi, læringsmiljø, danning, demokrati, makt, kreativitet, kjønnsforskning, mm. Deltar i forskingsklynga Kritisk og praksisorientert danningsforsking og i det EU-finansierte forskingsprosjektet Pioneered; Pioneering policies and practices tackling educational inequalities in Europe.

Underviser i
 • Pedagogikk
Forskar på
 • Filmdokumentarisk refleksjon omkring yrkespraksisar
 • Korleis danningsteori og kjønnsteori kan utfylle kvarandre
 • Filosofisk pedagogikk og pedagogisk filosofi
 • Korleis praksis utløyser læring
 • Kritiske perspektiv på pensumet i obligatorisk skule
Forskargrupper

​​​​​​Research in Learning and Teaching (RiLT)

Lived Democracy

Publikasjonar

 • Competence and Mastery in Practice: On Participation, Responsibility and Believing in Your Own Abilities

  (2023)
 • Den læringspotente praksisen.

  (2023)
 • Ei praktisk danning inn mot helsefagarbeidaryrket

  (2023)
 • Ein opinion for ei meir praktisk allmennutdanning?

  (2023)
 • Forskingsformidling gjennom filmmediet - ei forsøksvis tilnærming.

  (2023)
 • Forskjell som føresetnad for utvikling: Ein refleksjon over praksis/teori-dualismen i ljos av filosofien til Luce Irigaray

  (2023)
 • Seeing Bildung in the light of Luce Irigaray’s philosophy.

  (2023)
 • Å dannast inn mot helsefagarbeidaryrket.

  (2023)
 • Danning og utdanning i bedrift

  (2022)
 • Danning og utdanning i eit praksisfellesskap. Samtalar med tømrar og lærling.

  (2022)
 • Myndig og kyndig i praksis.

  (2022)
 • Uteklasserom hjelper elevane med motivasjonen.

  (2022)
 • Profesjonsdagar om overgang frå ungdomsskulen til vidaregåande opplæring, 1 GLU 5-10, HVL

  Sandal, Ann Karin, Hestholm, Grethe Nina (2022)
 • «Det handlar om personlege kvalitetar, og viljen til å møtast på tvers av skoleslaga.» Ungdomsskulepraksisen på PPUY: Eit utforskande møte mellom to kunnskapskulturar.

  (2021)
 • Grethe Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene.

  (2021)
 • Mot ein kunnskapsdemokratisk grunnskule

  (2021)
 • Å trekke om ein stol og trekke inn teoriar om kunnskap

  (2021)
 • ”Øivind (14) er skoleflink. Og skolelei. Flere satsinger skulle gjøre ungdomsskolen mer praktisk og elevene mer motivert. Hva gikk galt?”

  (2021)
 • Argument for ein likeverdig representasjon av praktiske og teoretiske kunnskapar i obligatorisk skule. Fagleg innlegg til debatt på PPU-seminar i Sogndal 4.-5.2.2020

  (2020)
 • Korleis er vår omgang med materialar dannande?

  (2020)
 • Kort presentasjon av avhandlinga: Kva talar for ein likeverdig representasjon av praktiske og teoretiske kunnskapar i obligatorisk skulepensum? Kunnskapsteoretiske, danningsfilosofiske og utdanningssosiologiske argument.

  (2020)
 • Kva talar for ein likeverdig representasjon av praktiske og teoretiske kunnskapar i obligatorisk skulepensum? Kunnskapsteoretiske, danningsfilosofiske og utdanningssosiologiske argument.

  (2020)
 • Oppgitt emne til prøveforelesing: Nemninga praktisk kunnskap er kompleks og fleirtydig. Kommenter i ljos av elevens danning.

  (2020)
 • Har faglærte lite kulturell kapital?

  Hestholm, Grethe Nina, Hovland, Kjersti, Brekkhus, Åshild Berg, Bruvik, Åse Norunn Nedrebø, Heimly, Gisle, Traavik, Njål Vidar, Kløve-Graue, Valborg, Sandal, Ann Karin (2019)
 • Educable or not? Teacher’s alternatives when connecting curriculum to pupils

  Hestholm, Grethe Nina, Jobst, Solvejg (2019)
 • Educable or not? Teacher’s alternatives when connecting curriculum to pupils

  Hestholm, Grethe Nina, Jobst, Solvejg (2019)
 • Har faglærte lite kulturell kapital?

  Hestholm, Grethe Nina, Traavik, Njål Vidar, Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (2019)
 • Glad for det nye valfaget Praktisk handverksfag

  Heimly, Gisle, Traavik, Njål Vidar, Hestholm, Grethe Nina (2018)
 • Glad for det nye valfaget Praktisk handverksfag

  Hestholm, Grethe Nina, Traavik, Njål Vidar (2018)
 • Høyringsinnspel til det nye valfaget Praktisk handverksfag

  Hestholm, Grethe Nina, Traavik, Njål Vidar (2018)
 • Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  (2017)
 • Kva dannande potensiale har praktisk kunnskap? Ei kritisk drøfting av Hannah Arendts Vita Activa

  (2017)
 • Når lærere sitter på skolebenken. Kommende yrkesfaglærere stiller ut.

  (2017)
 • Å «faktisk oppleve materialar» Ei kritisk drøfting av Hannah Arendts Vita activa

  (2017)
 • ”Arbeidslivsfaget – til gagn eller skade for yrkesfaga?

  (2016)
 • «Skulen som tradisjon. Ein fenomenologisk kritikk av praksiskunnskapens marginaliserte posisjon i obligatorisk skule»

  (2016)
 • «Paradiset på Hestholmen», s. 14 og 15

  (2015)
 • Ved holmar og sund: Glimt frå liv og levekår til ei slekt på nord-vestlandet gjennom eit hundreår, av Norvald Hestholm (2. utgåve)

  (2015)
 • ”Er munnleg eksamen riktig metode?”

  (2014)
 • Ved holmar og sund. Glimt frå liv og levekår til ei slekt på Nord-Vestlandet gjennom eit hundreår, av Norvald Hestholm (1. utgåve)

  (2014)
 • «Angrer på barnehagestart» Intervju i TV-reportasje om det å vere heime med barn, versus det å ha dei i barnehage. LørdagsMagasinet, kl. 18.50, TV2, 9. mars 2013

  (2013)
 • Grunnskulens danningssvik

  (2013)
 • Vilkår som hemmar og fremmar læring i møte mellom skuleinstitusjon og bedrift

  (2013)
 • Treng feminismen frigjering? Bokmelding på kulturdebattsida av boka: Kristin Briseid: Likestillingslykke. Kolofon forlag. Utgitt med støtte frå Fritt Ord (131 sider).

  (2012)
 • Var intervjuobjekt i boka: Nilssen, Olaug (2012): Kjøkenbenkrealisme. Ærlege historier om tidsklemma. Bergen: Samlaget. Kapittel: «Valde barna framfor karrieren.»

  (2011)
 • “Å bringe disse ofre”. kronikk i Bergens Tidende, 20. mai 2011, s. 30

  (2011)
 • ”Et unorsk valg” Artikkel i BTMagasinet, s. 20

  (2010)
 • ”Rett kunnskap til rett klasse?”

  (2010)
 • ”Arbeidarparti-feminisme”

  (2009)
 • ”Barnlaus offentlegheit”

  (2009)
 • Bokmelding av boka: Tomas Englund (red.) Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg (421 sider).

  (2009)
 • ”En mor mot strømmen”, DagenMagazinet, s. 12 og 13

  (2009)
 • ”Lat oss tolke de Beauvoir på ny”

  (2009)
 • ”Eg hadde ikkje lyst å høre mer.” Stengsler ved det teoretiske kunnskapsidealet. Vilkår for tilpassing, læring og danning

  (2008)
 • ”Faenskap, lidenskap og vitenskap. Ein danningstragedie mellom akademistar og fantastar i konstruksjons- og dekonstruksjonsvitenskapane” I: Replikk” - tverrfaglig tidsskrift for akademia og kunst, nummer 26, haust 2008, s. 124 – 127

  (2008)
 • ”Ideologiske føringar”

  (2008)
 • «Jeg holder vel ut» – Kritikk av grunnskulens teoretiske kunnskapsideal

  (2008)
 • ”Kulturdominans i skulen”, debattinnlegg i Klassekampen, 24. september 2008, s. 22 og 23

  (2008)
 • ”Kva er kunnskap?”, debattinnlegg i Klassekampen, 9. oktober 2008, s. 22

  (2008)
 • ”Til Anniken Huitfeldt”

  (2008)
 • "Eg køyrer - altså er eg"

  (2006)
 • "Slutt å mobbe kontantstøtta"

  (2006)
 • "Det kulturelle apartheid"

  (2005)
 • ”Politikerne er useriøse i kontantstøttesaken”, s. 3

  (1998)