Førsteamanuensis

Ingrid Jerve Ramsøy

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosialantropolog med doktorgrad i Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner (IMER) fra Malmö universitet og mastergrad i Anthropolgogy of Development fra UiB. I PhD-avhandlingen min, Expectations and Experiences of Exchange: Migrancy in the Global Market of Care between Spain and Bolivia (2019), skrev jeg om hvordan omsorg blir "byttet" i og utover et globalt marked, hvordan den forandrer form utifra kontekst, samt effektene dette har på transnasjonale familierelasjoner i Spania og Bolivia. Jeg jobber først og fremst kvalitativt med etnografiske metoder, inkludert intervjuer og deltagende observasjon, og har også jobbet med deltagende metoder og medforskere i mitt seneste prosjekt. Jeg har bred feltarbeidserfaring fra Spania, Bolivia, Sverige og Senegal.

Etter at jeg ble ferdig med doktorgraden har jeg jobbet som forsker ved Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) ved Malmö universitet. Der har jeg vært involvert i flere internasjonale prosjekter som bl.a. har sett på hvilken rolle normer og verdier spiller i det svenske integreringsfeltet og kvoteflyktningsystemet, samt hvordan omsorg blir praktisert i transnasjonale familier i konteksten av det svenske velferdssystemet. Fra og med november 2023 er jeg ansatt som førsteamaneuensis ved Senter for Omsorgsforskning vest hvor jeg skal forske på bl.a. kommunale helse- og omsorgstjenester, omsorgsarbeid og kvinnehelse.

Forskar på

Omsorg og migrasjon

Omsorgsarbeid

Kommunale helse- og omsorgstenester

Normer og verdier i omsorg- og migrasjonsfeltet

Irregulær migrasjon

Integreringsarbeid

Skjæringspunktet mellom formell og uformell omsorg